2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana Bucova
Platové zaradenie

Sme základná škola, ktorá má zriadené špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím. Pedagogická zamestnankyňa, ktorá u nás pôsobila v takejto špeciálnej triede, bola zaradená do platovej triedy 11, pracovnej triedy 2, nakoľko spĺňala odbornú spôsobilosť. V školskom roku 2011/2012 táto zamestnankyňa nepracuje z dôvodu PN a následnej materskej dovolenky. Ak by bola pracovala, z dôvodu zníženia počtu špeciálnych tried v škole, by sme ju museli zaradiť ako nekvalifikovanú do 9. platovej triedy, pracovnej triedy 1, nakoľko v bežnej triede základnej školy nespĺňa kvalifikačný predpoklad – je učiteľkou náboženskej výchovy s ukončeným odborom učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii – pedagogika mentálne postihnutých. Bol by náš postup zaradenia do nižšej platovej a pracovnej triedy správny voči zamestnankyni? Je k tomu potrebný jej súhlas? Aký potup má zvoliť, ak zamestnanec nesúhlasí s takýmto zaradením aj napriek tomu, že zamestnávateľ nemá inú možnosť?
Ak po ukončení materskej dovolenky , 26. júna 2012, požiada následne o čerpanie riadnej dovolenky, bude táto vyplácaná z pôvodnej 11/2 alebo 9/1?

z.duchonova
Vyučovanie aprobačných predmetov

Váš postup pre zaradenie odborného zamestnanca do nižšej platovej triedy by bol nesprávny, nakoľko podľa paragrafu 7 ods. 3 zákona č. 390/2011 Z. z. od 1. januára 2012 platí pre učiteľa, ktorý vyučuje v špeciálnej základnej škole, odbornom učilišti alebo praktickej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím, že ak nebude vyučovať predmety svojej aprobácie a bude spĺňať požiadavku špeciálnopedagogickej spôsobilosti, kvalifikovanosť nestráca.

Vašej zamestnankyni tak, pri čerpaní dovolenky patrí mzda vypočítaná podľa zaradenia do 11. platovej triedy, pracovnej triedy 2.