38 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Adela1410
Platové zaradenie

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, aké je moje platové zaradenie, keď mám ukončenú strednú školu v odbore Učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy. Ukončila som aj I. stupeň VŠ v odbore Liečebná pedagogika. Som samostatný pedagóg s ukončeným adaptačným vzdelávaním.

Za odpoveď ďakujem.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Ste samostatná učiteľka materskej školy, kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a patrí Vám zaradenie do 8. platovej triedy, pracovná trieda jeden.

kikuliak
Platové zaradenie

Pekný deň prajem, chcela by som sa spýtať na moje platové zaradenie. Mám ukončenú Pedagogickú a kultúrnu akadémiu, ukončený 2 stupeň VŠ učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov: odbor Pedagogika. Od roku 2008/6 som na MD s prestávkou 9 mesiacov kedy som pracovala tiež v Mš. V materskej škole som pracovala spolu 3 roky a 3 mesiace. Do odpracovaných rokov sa počíta aj MD? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Do odpracovaných rokov sa započítava obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, a to v súlade s § 6 ods. 4 písm. c) bod 1 a bod 2 zákona č. 553/2003 Z. z. za podmienky, že ste v tom čase neštudovali v dennom štúdiu (§ 6 ods. 5 uvedeného zákona) najviac tri roky na jedno dieťa a na dve a viac detí spolu najviac 6 rokov. Čo sa týka Vášho zaradenie do platovej triedy je dôležité, či na pedagogickej a kultúrnej akadémii ste študovali učiteľstvo pre materské školy. Ak áno, Vaše zaradenie bude do 9. platovej triedy, pretože na úrovni úplného stredného odborného vzdelania ste kvalifikovaná a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť 1.

Aimi
Pedagogicky asistent

Pekný deň prajem.
Chcela by sa Vás opýtať, do akej platovej triedy budem zaradená ak mám ukončené VŠ II.stupňa odbor špeciálna pedagogika a idem pracovať do ZŠ, kde sa budem venovať iba jednej žiacke prvého ročníka z potrebou ŠVVP. Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Vaše zaradenie do kariérového stupňa a platovej triedy závisí okrem dosiahnutého vzdelania od Vášho zaradenia do príslušnej kategórie a vykonávanej činnosti. Ak môžem vychádzať z názvu otázky, pravdepodobne budete vykonávať činnosť asistenta učiteľa. Ak ste doteraz nezískali pedagogickú prax, budete zaradená do kategórie začínajúci asistent učiteľa do 8. platovej triedy a následne po ukončení adaptačného vzdelávania do 9. platovej triedy. Ďalšou dôležitou podmienkou je, či Vaše vzdelanie je pedagogického zamerania. Ak nie je, ste povinná doplniť si pedagogickú spôsobilosť.

ivi3
Platové zaradenie

Dobrý deň,chcela by som sa spýtať do akej platovej triedy budem patriť ak mám stredné školu gymnázium,vyštudovanú VŠ 1.stupňa- Predškolská a elementárna pedagogika.Momentálne som zamestnaná v Mš ako samostatný pedagóg a som zaradená v 9.platovej triede a v tomto školskom roku budem končiť VŠ 2.stupňa- Predškolská pedagogika.Po absolvovaní štátnej skúšky budem zaradená do 10.platovej triedy? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Momentálne ste správne zaradená v 9. platovej triede na základe vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, predpokladám, že v odbore aj programe predškolská pedagogika. Po absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odbore aj v programe predškolská a elementárna pedagogika budete zaradená do 10. platovej triedy.

soš stavebná
platové zaradenie učiteľa odborných predmetov na SOŠ

Prijímame na školu učiteľa odborných predmetov má VŠ + DPŠ a 21 rokov praxe z toho v školstve od roku 2004 do roku 2016, 1 rok bol nezamestnaný. Na bývalej škole bol zaradený do 11. platovej triedy (uznaná náhrada kvalifikačnej skúšky). My ho teraz môžeme zaradiť do 11. platovej triedy? Alebo ho zaradíme do 10. platovej triedy lebo nemá 1. kvalifikačnú skúšku.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie učiteľa odborných predmetov na SOŠ

Ak novoprijatý učiteľ bude učiť predmety svojej aprobácie v rozsahu podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. a predchádzajúci zamestnávateľ mu uznal náhradu prvej kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z., zaradíte ho do 11. platovej triedy aj Vy. Umožňuje Vám to § 27 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.

79annaku
zaradenie učiteľa ZUŠ

Má ukončené VŠ II. stupňa na Akadémii umení v BB v študijnom odbore Hudobné umenie - hra na dychových hudobných nástrojoch - fagot. Štúdium ukončené 29.októbra 2007. V ten istý deň mu bolo vydané aj vysvedčenie o DPŠ - hudobná a umelecká pedagogika. Má 9 rokov praxe. Do akej platovej triedy ho máme zaradiť .

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa ZUŠ

Vzdelanie, ktoré uvádzate vo svojej otázke nie je uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ako plnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu hra na fagot, resp. iný dychový nástroj. Ak učí tento predmet, tak podľa môjho názoru spĺňa kvalifikačné predpoklady na túto činnosť na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, vrátane pedagogickej spôsobilosti a môžete ho zaradiť do 10. platovej triedy. Ak by ste mali pochybnosti, požiadajte o stanovisko MŠVVaŠ SR.

maria skrovankova
Platové zaradenie

Dobrý deň, chcem sa spýtať do akej platovej triedy máme zaradiť nastupujúcu učiteľku do materskej školy, ktorá má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa a to na Trnavskej univerzite , Pedagogická fakulta, odbor:
Predškolská a elementárna pedagogika, ukončenie štátnou skúškou: bakalár a Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, odbor: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, ukončenie štátnou skúškou: magister.
Patrí do 9 platovej triedy? S tým, že počas adaptačného vzdelávania bude v 8 platovej triede s príplatkom začínajúceho učiteľa a po skončení adaptačného vzdelávania bude ako samostatný učiteľ v 9. platovej triede?
A či je presne stanovené koľko mesiacov musí trvať adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa MŠ?
Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Doplňte aké má úplné stredné odborné vzdelanie.

Eva Kerestešová
Platove zaradenie

Mam ukoncene 4rocne stredoskolske pedagogicke vzdelanie pre MS , vysoku skolu 2.stupna statna sprava a ukoncenu 1.atestaciu. Do akej platovej triedy prosim Vas patrim. Dakujem za odpoved. Eva

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Na základe úplného stredného odborného vzdelania ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy. Prvá atestácia pravdepodobne nadväzuje na toto vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. a preto Vám patrí zaradenie do kariérového stupňa učiteľ materskej školy s prvou atestáciou, čomu zodpovedá zaradenie do 9. platovej triedy.

Veronika Straková
Zaradenie učiteľa anglického jazyka

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako má byť správne zaradený učiteľ anglického jazyka do platovej triedy, ktorý má vysokoškolské nepedagogické vzdelanie druhého stupňa ukončené 16.5.2014 a má ďalej všeobecnú štátnu jazykovú skúšku na štátnej jazykovej škole ukončenú 11.6.2002. Pracovala ako učiteľka na ZŠ v roku 2008/2009, na súkromnom gym. v r. 2010/2011, potom bola na materskej dovolenke a od roku 2014/2015 pracovala ako učiteľka na ZŠ, a od 9/2015 s jedným prerušením pracuje na gymnáziu, kde je zaradená do 10.triedy ako samostatný ped. zamestnanec. A teraz začína kvalifikačné štúdium na vysokej ako učiteľ profesijných predmetov. Jedná sa o to či je správne v 10.PT alebo má byť zaradená ako nekvalifikovaný PZ v 9.PT. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa anglického jazyka

Vaša učiteľka spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovane predmetu anglický jazyk, a to v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť VII. písm. A bod 17 písm. b) a môžete ju zaradiť do kariérového stupňa samostatná učiteľka, ktorej zodpovedá 10. platová trieda.

maria skrovankova
Platové zaradenie- St, 09/06/2017 - 21:34 -doplnenie

Dobrý deň, zasielam Vám doplnenie na môj dotaz - učiteľka má ukončenú strednú školu - Gymnázium a potom uvedené ukončené VŠ vzdelanie . Bakalár- študijný odbor predprimárne vzdelávanie , Magister-študijný odbor primárne vzdelávanie.
Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová

Vašu učiteľku materskej školy zaradíte do kariérového stupňa začínajúca učiteľka materskej školy so zaradením do 9. platovej triedy. Po ukončení adaptačného vzdelávania ostane zaradená v 9. platovej triede, pretože vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Adaptačné vzdelávanie v súlade s § 5 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. trvá spravidla jeden rok, najmenej tri mesiace.

d.pacolova1991
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Dobrý deň prajem.Chcela som sa opýtať či moje zaradenie do 7 platovej triedy je správne,aj napriek ukončenému strednému odbornému vzdelaniu učiteľstvo a vychovávateľstvu v MŠ a školskom klube a po ukončení vysokoškolského vzdelania s titulom mgr. odbor sociálna práca.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy MŠ

Ak pracujete ako učiteľka v materskej škole a máte ukončené adaptačné vzdelávanie, Vaše aktuálne zaradenie je do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. patrí Vám zaradeníe do 9. platovej triedy.

Monika Siváková
Prosba o radu

Dobry den , mam ukoncene gymnazium, nadstavbove studium vychovavatelstvo . Pracujem ako vych v škd 30 rokov . V roku 2015som ukončila VŠ II stupna odbor soc praca .po skonceni ma zaradili do 9.plat triedy. V roku 2017 som absolvovala 1.atestaciu ako stredoskolak .atestacia mi bola na nic nesluzila na posun do 10.plat triedy ',este mi aj zobrali kredity kt.som pouzila na atestaciu cize som isla s platom o kredity dole. Chcem si urobi tDPS na VŠ SOC PRACA V MICHALOVCIACH VRAJ TAK MA BYT . Pytam sa ,ci mi bude platit na postup do vyssej platovej triedy a ci si budem moct robit nanovo 1.atestaciu a 2 .atestaciu. ak ukoncim DPS budem s nou kvalifikovana pre skolsky klub a karierne budem moct rast .To znamena po skonceni DPS pojdem do 10.plat triedy .urobim 1 a 2 atestaciu ? Statna skuska bude z pedagogiky aj didaktiky .prosim poradte co robit ,aby som mohla karierne rast . Dakujem za pomoc

Monika Siváková
Prosba o radu

Dakuem

Monika Siváková
Prosba o radu

Dakuem

Maria Pavlikova
Prosba o radu

Váš zamestnávateľ pri Vašom zaradení doteraz postupoval správne. Vaše aktuálne zaradenie je do kariérového stupňa vychovávateľka s prvou atestáciou na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a patrí Vám 9. platová trieda. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré bude nadväzovať na magisterské štúdium sociálnej práce, budete kvalifikovaná ako vychovávateľka v školskom internáte pri stredných školách, a to v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII., bod 14 a budete zaradená v kariérovom stupni samostatná vychovávateľka v 10. platovej triede. Ako vychovávateľka školského klubu detí budete naďalej zaradená v 9. platovej triede. Ak by ste vykonali prvú atestáciu alebo druhú atestáciu, do vyššej platovej triedy postúpite jedine v prípade, že budete kvalifikovanou vychovávateľkou na školskom internáte pri strednej škole a budete na školskom internáte aj pracovať. Ak chcete naďalej pracovať ako vychovávateľka školského klubu detí, bolo by vhodné absolvovať vysokoškolské vzdelanie na získanie kvalifikácie pre túto činnosť, t. j. magisterské štúdium vychovávateľstva. Podľa môjho názoru Vami uvedené kombinácie vzdelaní nie sú správne, ak chcete postúpiť do vyššej platovej triedy ako vychovávateľka školského klubu detí.

Tatiana001
PLATOVÉ ZARADENIE

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, aké je moje platové zaradenie, keď mám ukončenú strednú školu v odbore Učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy. I. stupeň VŠ som ukončila v obore učiteľstvo anglického jazyka a literatúra a občianska výchova . Som ZAČÍNAJÚCI UČITEĽ V ADAPTAČNOM PROCESE.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Keďže neuvádzate, kde pracujete, neviem posúdiť, či ste kvalifikovaná. Jedine čo viem, že ste začínajúci učiteľ, ale neviem v ktorej podkategórii.

Tatiana001
Platové zaradenie

Pracujem v materskej škole. Ďakujem

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Ako učiteľka materskej školy ste kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa máte iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Ako začínajúcu učiteľku materskej školy Vás zaradili do kariérového stupňa začínajúca učiteľka so zaradením do 8. platovej triedy a v tejto triede budete zaradená aj po ukončení adaptačného vzdelávania.

palka
otázka

Dobrý deň. Prosím vás o radu. Keď niekto začne pracovať ako vychovávateľ v ŠKD, má ukončený prvý stupeň VŠ v odbore špeciálna pedagogika ( takže je pre prácu vychovávateľa nekvalifikovaný) a je zároveň začínajúci, v ktorej platovej triede má byť ? Ktorých tabuliek sa dá pri zaradovaní s určitosťou držať ?Podľa tabuliek Zaraďovanie PZ a OZ do platových tried, ktoré sú na stránkach MŠ by mal patriť do 8. platovej triedy.

anam
Platové zaradenie

Prosím o radu. Ak sa rozhoduje riaditeľ o prijatí zamestnanca na pozíciu zástupcu ZUŠ, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (SJ + obč. náuka, asi 6 r. praxe) na polovičný úväzok bez úväzku učiteľa ZUŠ a zvyšok úväzku chce skĺbiť s marketingovou činnosťou, poradíte mi, čím sa mám riadiť? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Ospravedlňujem sa, ale ani netuším, čo sa pýtate.

marianlicak175
Platové zaradenie

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, aké je moje platové zaradenie, keď mám ukončenú strednú školu v odbore Učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy. Mám ukončený aj I I. stupeň VŠ v odbore učiteľstvo vychovnovzdelávacich predmetov náboženstvo a etická výchova. Som samostatný pedagóg s ukončeným adaptačným vzdelávaním, triedny učiteľ. V MŠ pracujem už 8 rok. Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Na základe Vášho vzdelania máte byť zaradená do 6. platovej triedy.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. Na základe Vášho uvedeného vzdelania spĺňate kvalifikačné predpoklady ako učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, ale nespĺňate kvalifikačné predpoklady na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, a preto Vám patrí zaradenie do kariérového stupňa samostatný učiteľ na úrovni ÚSO so zaradením do 9. platovej triedy.

katkatkat
anglicky jazyk

Dobry den,
prosim vas chcem sa spytat ake mam mat platove zaradenie ked mam vysokoskolske vzdelanie 2. stupna z Anglicka (overene a schvalene ministerstvom skolstva na vykon tejto prace podla zakonu..), mam 12 rocnu prax no nemam splnene adaptacne obdobie. Ucim na zakladnej skole anglicky jazyk, druhy stupen.

Maria Pavlikova
Anglický jazyk

Ak Vám ministerstvo školstva uznalo Vaše vzdelanie ako kvalifikačný predpoklad na výchovno-vzdelávaciu činnosť na základnej škole, máte byť zaradená do 7. platovej triedy. Že si zamestnávateľ zanedbal svoju povinnosť ste mali mať na pamäti počas 12 rokov praxe, dnes je to trochu neskoro a snáď aj zbytočné.