1 príspevok / 0 nový
zulda
Počet žiakov v triede ZUŠ hudobný odbor individuálna výučba

Koľko žiakov má jedna trieda v hudobnom odbore ZUŠ maximálne? Nie je mi jasné ako presne vyrátam počet tried pre stanovenie úväzku riaditeľa a počtu zástupcov na škole. Rátajú sa ako triedy aj jednotlivé skupiny hudobnej náuky?

Podľa Vyhlášky č. 324/2008 Z. z. §2 Spôsob organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Jedna trieda na účely výkonu činnosti triedneho učiteľa pri individuálnom vyučovaní sú najmenej traja žiaci; pri skupinovom vyučovaní najmenej 12 žiakov. )
a predtým
(1) Usmerňovaním výchovy a vzdelávania v jednotlivých umeleckých odboroch možno poveriť zástupcu riaditeľa školy (ďalej len „zástupca riaditeľa“) alebo viacerých zástupcov riaditeľa podľa týchto kritérií:

a) jedného zástupcu riaditeľa, ak má škola 10 až 20 tried,

b) dvoch zástupcov riaditeľa, ak má škola 21 až 40 tried,

c) troch zástupcov riaditeľa, ak má škola viac ako 40 tried.

Vďaka za odpoveď.