1 príspevok / 0 nový
ala99
pomocný vychovávateľ, osobný asistent žiaka

V zákone 341/2004 je v časti Školstvo a telovýchova pod 03.Platová trieda uvedená ,,pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení vrátane špeciálnej školy. Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Môžete mi vysvetliť, akú pozíciu má na škole, ako je zaradený? Čo robí? Veď PZ a OZ majú tabuľku až od 6. triedy, takže pedag ani odbor. zam. nemôže byť. Takže nepedagogický pomocný vychovávateľ? To sa mi zdá nelogické, keď je pomenovaný vychovávateľom.
A poprosím ešte odpoveď na Ďalšiu otázku. Existuje tiež na škole kategória ,,Osobného asistenta" žiaka? Tiež nepedagogický pracovník školy.
Ďakujem.