8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
monika.jurcova
porada

Prosím o radu, mám ukončenú VŠ II.stupňa v odbore andragogika,DPŠ som získala pedagogickú spôsobilosť vyučovať náuku o spoločnosti a spoločensko-vedné predmety na základných a stredných školách.potom som si urobila rozšírujúce štúdium špec.pedagogiky, kde som získala spôsobilosť na vyučovanie a výchovnú činnosť v špec.školách podľa §9 písm.f,vyhl.42/1996Z.z.
V roku 2011 som ukončila vš vzdelanie na univerzite J.A.Komenského v Prahe v odbore špeciálna pedagogika - učiteľstvo absolvovaním št.skúšky zo slovenského jazyka, matematiky,psychopédie a somatopédie.V rozhodnutí zo strediska na uznávanie dokladov MŠ SR spĺňam kvalifikačné podmienky :mimo iného aj ako učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupńa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku.Týmto štúdiom som splnila predpoklady aj na vyučovanie na I.stupni základnej školy, ktoré som dovtedy nesplňala. Pýtam sa Vás patrí mi za toto absolvované rozšírujúce štúdium 60 kreditov, keď spĺňam aj podmienku 3-ročnej praxe v zmysle § 61a, ods.10 zákona 317/2009?

Maria Pavlikova
Porada

§ 61a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. sa na Vás nevzťahuje. Je to prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012. Nevzťahovalo by sa ani keby ste mali 3 roky pedagogickej praxe a absolvovanú špeciálnu pedagogogiku k 1. 1. 2012, a to z dôvodu, že Vami absolvované vzdelanie v oblasti špeciálnej pedagogiky nie je rozširujúce štúdium podľa §8a zákona, ktoré je vo Vami citovanom paragrafe uvedené. Na Vaše vzdelanie sa vzťahuje § 8 ods. 1 písm. b)a za toto štúdium sa kredity nepriznávajú. Týmto vzdelaním ste získali pedagogickú spôsobilosť tak ako to uvádzate.

monika.jurcova
Porada

Ďakujem za Vašu odpoveď, ale ešte sa Vás chcem spýtať, či za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, ktoré som ukončila v VI/2008, dovtedy som nemala 5-rokov praxe,ale teraz už ju mám, mi patrí 60 kreditov?

Maria Pavlikova
Porada

Štúdium špeciálnej pedagogiky od 1. 1. 2012 NIE JE rozširujúce štúdium a neprinávajú sa zaň kredity. Do 31. 10. 2009 sa za rozširujúce štúdium považovalo, resp. do 31. 10. 2009, ak mal pedagogický zamestnanec 5 rokov pedagogickej praxe (nie materská dovolenka)a absolvoval štúdium špeciálnej pedagogiky, mohol získať náhradu prvej kvalifikačnej skúšky. Neviem koľko rokov pedagogickej praxe ste mali dovtedy, dôležité je, či ste do 31. 10. 2009 mali absolvované štúdium špeciálnej pedagogiky a aj 5 rokov pedagogickej praxe. V prípade, že ste splnili obidve podmienky, mohli Vám uznať náhradu prvej kvalifikačnej skúšky.

monika.jurcova
Ďakujem za odpoveď

Ďakujem za odpoveď

Erika Horváthová
Majetkové priznanie vedúceho pracovníka vo verejnej správe

Vedúci pracovník musí podať majetkové priznanie štatutárnemu orgánu, teda riaditeľovi školy. Ako dlho sa musí archivovať tento doklad?

Erika Horváthová
Bezúhonnosť

Okresný úrad má povinnosť informovať riaditeľov škôl o skutočnosti ( ak áno do akého termínu), že zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje si nesplnili všetci zamestnanci školy a ich aj menovite označiť? Ak neposkytli, stratili bezúhonnosť a čo to reálne znamená pre riaditeľa školy? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Bezúhonnosť

Prehľad o tom, či si Vaši zamestnanci splnili povinnosť poskytnúť osobné údaje pre účely odpisu registra trestov by ste mali mať v prvom rade Vy ako riaditeľ školy. Nepredpokladám, že na okresnom úrade majú zoznamy pedagogických a odborných zamestnancov všetkých škôl. Až výsledky odpisov budú k dispozícii na okresnom úrade, ktorý bude následne informovať riaditeľov o bezúhonnosti zamestnancov.