4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mikodel
Posúdenie kvalifikovanosti

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať na Mgr., ktorá v roku 2003 získala titul Bc. v odbore vychovávateľstvo, pokračovala však v štúdiu špec. pedagogiky, v ktorom získala aj titul Bc. aj titul Mgr. v odbore špeciálna pedagogika. V roku 2015 získala Certifikát cez národný projekt Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové k čomu získala aj Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania s počtom kreditov 25 a v roku 2014 absolvovala aktualizačné vzdelávanie s názvom: Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove s počtom kreditov 8. Chcem sa teda opýtať - ak táto Mgr. začne v novom školskom roku učiť na 1. stupni ZŠ telesnú výchovu s počtom vyučovacích hodín 8 a plávanie tiež s počtom vyučovacích hodín 8 môžeme ju na základe týchto získaných osvedčení a vzdelania považovať za kvalifikovanú pre vyučovanie na 1. stupni ZŠ alebo ju zaradíme ako nekvalifikovanú pokiaľ si nedoplní kvalifikáciu pre 1. stupeň ZŠ?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Posúdenie kvalifikovanosti

Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky na výchovno-vzdelávaciu činnosť na jednotlivých typoch a druhoch škôl sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Na vyučovanie na prvom stupni základnej školy v časti III. Pani učiteľka nie je kvalifikovaná na vyučovanie na prvom stupni a ani na vyučovanie predmetu telesná výchova. Kontinuálnym vzdelaním si pedagogickí zamestnanci zvyšujú, prehlbujú a zdokonaľujú svoju kvalifikáciu. Odbor špeciálna pedagogika pravdepodobne nie je učiteľský smer, ale uviedli ste to len okrajovo, takže neviem to posúdiť inak.

mikodel
posúdenie kvalifikovanosti

Dobrý deň,

ak to môžem upresniť - získala Mgr. titul v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika - ja sa neviem nikde dopátrať, či je to učiteľský smer - štátnu skúšku má z predmetov pedagogika mentálne postihnutých II., pedagogika zrakovo postihnutých, pedagogika telesne postihnutých, špeciálne didaktiky predmetov špeciálnych ZŠ, špeciálnopedagogické poradenstvo a služby a špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika. V obsahu študijného programu je však uvedené, že študijné programy 2. stupňa VŠ štúdia so štandardnou dĺžkou 2 roky sa tvoria kombináciou dvoch učiteľských špecialnopedagogických zameraní - je mi jasné, že je kvalifikovaná na vyučovanie na špeciálnej škole ale chcem sa uistiť - môže vyučovať na I. stupni základnej školy v bežnej triede len ako nekvalifikovaná pokiaľ si nedoplní pedagogickú spôsobilosť pre 1-4?

Maria Pavlikova
Posúdenie kvalifikovanosti

Špeciálna pedagogika v odbore 1.1.6 a vykonané štátne skúšky oprávňujú Vašu zamestnankyňu kvalifikovane vyučovať v špeciálnej triede a v špeciálnej škole a tiež vykonávať činnosť odborného zamestnanca - špeciálneho pedagóga. Na výchovno-vzdelávaciu činnosť na bežnej základnej škole nie je kvalifikovaná a nie je kvalifikovaná ani na vyučovanie predmetu telesná výchova.