1 príspevok / 0 nový
Anka69
Posúdenie vzdelania

Dobrý deň, učiteľ s ukončeným vzdelaním VŠ II. stupeň, na diplome uvedené - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia matematika - informatika a na vysvedčení o štátnej skúške uvedené učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia matematika - informatika pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Je takýto učiteľ plne kvalifikovaný na vyučovanie predmetov matematika a informatika na II. stupni na Základnej škole, kde je vyučovací jazyk slovenský so zaradením do 7. platovej triedy?