5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Valeria Pappova
povinná školská dochádzka

Kto zodpovedá za plnenie povinnej školskej dochádzky a čo hrozí rodičovi, alebo zákonnému zástupcovi ak neprihlási dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky?

raabe
odpoveď

Za plnenie povinnej školskej dochádzky žiaka zodpovedá rodič, alebo zákonný zástupca a za vytváranie podmienok na plnenie PŠD zodpovedá v zmysle ustanovenia § 6 a § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. obec. Ak raz prestane byť žiak žiakom školy (napr. presťahovaním, umiestnením do reedukačného domova) po návrate musí prebehnúť znovu proces podľa citovaného § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. Znovu platí „spádová škola“ musí, ostatné školy môžu. Lehota na vydanie rozhodnutia o prijatí takéhoto žiaka u spádovej školy môže byť len taká lehota, aby nedošlo k ohrozeniu plnenia PŠD.

Na druhú otázku nájdeme odpoveď v ustanoveniach § 37 § 37a zákona č. 596/2003 Z. z., ktoré hovoria, že rodič sa dopustí priestupku a zákonný zástupca, ktorý je právnickou osobou sa dopustí správneho deliktu, ak ohrozuje výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku. Rodičovi možno za takýto priestupok a zákonnému zástupcovi, ktorý je právnickou osobou je možné za takýto správny delikt uložiť pokutu až do výšky do 331,50 eura. Priestupky a správne delikty vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky prejednáva obec, v ktorej má zákonný zástupca pobyt.

Odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír

Viac sa dozviete i v príspevku: Odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Valeria Pappova
poďakovanie

ďakujem za odpoveď a mala by som ešte doplňujúce otázky a to:
Koľkokrát môže byť začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a v akých školách ju je možné plniť? ďakujem

raabe
odpoveď

S poukázaním na ustanovenie § 19 ods. 7 školského zákona možno konštatovať, že o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky môže správny orgán (riaditeľ školy) rozhodnúť len dva krát, nakoľko zákonodarca ustanovil, že dieťa musí začať plniť povinnú školskú dochádzku najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov svojho veku.
Zákonodarca nerieši len neskorší začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, ale vytvoril aj možnosť skoršieho začatia. V podstate ide o deti s nadaním a jeho prijatie je v súlade s ustanovením § 103 ods. 9 písm. b) školského zákona, čo však musí byť podopreté súhlasným vyjadrením príslušného poradenského zariadenia a súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ustanovenie § 19 ods. 9 školského zákona podľa môjho názoru nerieši problematiku plnenia povinnej školskej dochádzky ako takej, ale len vzdelávanie žiakov, ktorým zo zdravotných dôvodov bolo vydané rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do školy a preto by bolo vhodnejšie toto ustanovenie riešiť v § 24 Individuálne vzdelávanie v rámci osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky.

Z tohto ustanovenia vyplýva, že aj pri zásade „nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky“ ešte neznamená, že bude každý vzdelávaný. Existujú dôvody, kedy vzdelávanie uskutočňovať nemožno a to sú dôvody len zdravotné. V takomto prípade rozhoduje o začiatku vzdelávania vždy lekár a príslušné poradenské zariadenie.

Druhá časť otázky:
§ 20 ods. 1 školského zákona nadväzuje na predchádzajúce ustanovenie § 19 a určuje, v ktorých školách zákon uzná vzdelávanie za plnenie povinnej školskej dochádzky. Sú to základné a stredné školy vrátane týchto škôl, ktoré používajú vzdelávacie programy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tento zdroj práva určuje, že to musia byť školy podľa školského zákona, t.j. musia to byť školy, ktoré poskytujú výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona a zároveň to sú školy, ktoré sú „akreditované“ ministerstvom školstva v rámci správneho konania o zaradení do siete škôl a školských zariadení podľa zákona č. 596/2003 Z.z.

Odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír

veronikaaa
nultý ročník

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať ako je to v prípade detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť, ale nezačali navštevovať nultý ročník, kde takéto deti končia? Môžu ostať napríklad aj doma do začatia ďalšieho šk. roka? Keďže u nás nie je povinná predprimárna výchova v rámci prípravného ročníka materskej školy, mne sa zdá a neviem, či správne, že rodič môže vybrať pre dieťa buď nultý ročník, materskú školu a lebo aj to, že nebude zaradené do žiadneho vzdelávacieho programu...ako to, prosím Vás, vlastne je? Ďakujem Vám za odpoveď.