Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
pondelok, Január 15, 2024
Miesto výkonu práce: 
Maxima Gorkého 21
Mesto: 
Maxima Gorkého 21, Trnava
Rozsah úväzku: 
100%
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Maxima Gorkého 21, 91702 Trnava
Požiadavky na uchádzača
Ďalšie požiadavky: 
Školský psychológ • Úväzok: 100,00 % • Doba určitá • Dátum nástupu: 15. 01. 2024 • Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava • Požiadavky: VŠ II.st. podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. č. 1/2020 Z. z. MŠVVaŠ SR §1 ods.1 písm. f) o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odbor. zamestnancoch (Príloha č. 6) v znení neskorších zmien a predpisov (doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie -bezúhonnosť, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky). Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu : info@zsmg.trnava.sk. V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť na školského psychológa“. Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je školský psychológ zaradený do kariérového stupňa (podľa zákona č. 138/2019 Z. z.). Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov. Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe: (VŠ II. st. začínajúci) PT 6 od 1 240,00 € (VŠ II. st. samostatný podľa praxe) PT 7 od 1 351,50 € - do PT 9 1 696,50 €
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Ing. Beáta Krajčovičová
Telefónne číslo: 
0333236860
E-mailová adresa: