Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Materská škola
Termín nástupu: 
pondelok, Júl 1, 2019
Miesto výkonu práce: 
Miloslavov 87
Mesto: 
Miloslavov 87, Miloslavov
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
127
Adresa školy alebo zariadenia: 
Materská škola, Miloslavov 87, 90042 Miloslavov
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa §7 a §34 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §1 vyhl.MŠVVaŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
Ďalšie požiadavky: 
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, riadiace, organizačné a odborné predpoklady, občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie, ovládanie práce s počítačom, ovládanie štátneho jazyka. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, štruktúrovaný profesijný životopis, doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, doklad o dĺžke pedagogickej praxe, doklad o absolvovaní 1.atestácie písomný návrh koncepcie rozvoja školy, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca, písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ MŠ – neotvárať“ najneskôr do 03.06.2019 do 16:45 hodiny na adresu: Obec Miloslavov Miloslavov 181 900 42 Miloslavov
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Hana Pokorná
Telefónne číslo: 
0917 888 404
E-mailová adresa: