Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Termín nástupu: 
piatok, Október 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
Železničná 115
Mesto: 
Železničná 115, Veľká Lomnica
Rozsah úväzku: 
100%
Adresa školy alebo zariadenia: 
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Železničná 115, 05952 Veľká Lomnica
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Ďalšie požiadavky: 
1. pracovné miesto a 1. miesto počas MD NP-PRIM II Iné predpoklady: - bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - zdravotná spôsobilosť, - ovládanie štátneho jazyka. Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením telefonického kontaktu, - profesijný životopis (europass), - motivačný list, - doklady o ukončenom najvyššom vzdelaní, - súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov, - čestné prehlásenie o bezúhonnosti. Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 20.09.2021 do 12:00 hod. na adresu: Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica (rozhodujúci pre zaradenie do výberového konania bude dátum doručenia resp. zaevidovania obálky v podateľni Obce Veľká Lomnica) Na obálku uveďte: „Odborný zamestnanec MŠ – neotvárať“. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na pohovor pozvať (elektronicky, telefonicky) iba tých záujemcov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a doložili všetky potrebné doklady na danú pracovnú pozíciu.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Daša Blaščáková
Telefónne číslo: 
+421524313304
E-mailová adresa: