Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
nedeľa, august 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
Turnianska 10
Mesto: 
Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
385
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Turnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
• kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, • ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa • skúška z 1. atestácie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo relevantná alternatíva • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, • bezúhonnosť, • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Iné požadované predpoklady a kritériá na výkon funkcie: • aktívne ovládanie aSc agendy, • komunikatívne zručnosti, • schopnosť riadenia tímu, • aplikovať relevantné školské dokumenty, • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet), • znalosť legislatívy pre oblasť školstva, • osobnostné a morálne predpoklady, • poznať potreby a koncepciu školy, • schopnosť prijať zodpovednosť, • flexibilita v rozhodovaní.
Ďalšie požiadavky: 
Požadované doklady k prihláške: • písomná žiadosť' o zaradenie do výberového konania, • profesijný štruktúrovaný životopis, • overené kópie dokladov o požadovanom vzdelaní, • overená kópia osvedčenia o absolvovaní prvej atestácie, • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášky v uzavretej obálke s označením: „Výberové konanie - ZŠ Turnianska 10 - Neotvárať!“ žiadame poslať do 13 mája 2021 na adresu ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava alebo podať osobne v kancelárii tajomníčky školy. Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačovi oznámené písomne najmenej päť dní pred jeho uskutočnením. Prípadné ďalšie informácie k výberovému konaniu je možné získať na telefónnom čísle: +421 903 442 829 alebo e-mailom na adrese: riaditel@zstuba.edu.sk
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Zlata Halahijová
Telefónne číslo: 
+421903442829
E-mailová adresa: