Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
SOŠ dopravná
Termín nástupu: 
utorok, Október 1, 2019
Miesto výkonu práce: 
Kvačalova 20
Mesto: 
Kvačalova 20, Bratislava-Ružinov
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
300
Adresa školy alebo zariadenia: 
SOŠ dopravná, Kvačalova 20, 82109 Bratislava-Ružinov
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
VS 2. stupeň, DPŠ, 1. atestácia, samostatnosť, riadiace schopnosti, flexibilita, ukončené funkčné vzdelávanie vítane, Kvalifikačné požiadavky a osobitné kvalifikačné požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 7 po pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) - absolvovanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy, - najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, Ďalšie požadované predpoklady podľa 138/2019 : - bezúhonnosť - ovládanie štátneho jazyka - zdravotná spôsobilosť - komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, - znalosť školskej legislatívy, - počítačové znalosti: MS Word, Excel, Power Point, elektronická komunikácia, Asc, CR-RIS , Požadované doklady: - žiadosť o zaradenie do výberového konania, - profesijný štruktúrovaný životopis, - doklady o vzdelaní (overené kópie) - potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, - doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace - lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (nie staršie ako tri mesiace) - písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky: 
Mzda 1500 - 1800 € brutto , CV a motivačný list zaslať na riaditel@sosdba.sk
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Szederová
Telefónne číslo: 
0905 812 277
E-mailová adresa: