5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Edu-1
Preplatenie vstupnej prehliadky a započítaná prax

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o radu, či je zamestnávateľ povinný započítať mi do rokov praxe aj starostlivosť o dieťa z dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom - ŤZP dieťa do 18 rokov veku o ktoré som sa starala 7 rokov.
Nastúpila som ako začínajúci pedagogický zamestnanec. Jedná sa o moje prvé zamestnanie v školstve.
Z predchádzajúcich zamestnaní mi zamestnávateľ uznal polovicu praxe a MD + RD. Postupoval zamestnávateľ správne?

Zároveň, sa chcem spýtať, či je zamestnávateľ povinný mi preplatiť vstupnú lekársku prehliadku. Ak áno podľa akého zákona.

Ďakujem za odpovede.

Maria Pavlikova
Preplatenie vstupnej prehliadky a započítaná prax

Započítanie ostatnej praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa. Pri započítaní doby materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky zamestnávateľ musí dodržať ustanovenie § 6 ods. 4 písm. c) bod 1 a bod 2 a § 5 zákona č. 553/2003 Z. z. Z uvedeného vyplýva, že Vám môže započítať najviac 6 rokov z doby starostlivosti o dieťa. Vstupnú lekársku prehliadku pedagogického zamestnanca zamestnávateľ nie je povinný preplatiť, pretože to nevyžaduje žiadny zákon.

Edu-1
doplnenie informácií

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď.
Ja som sa stretla s názorom, že zamestnávateľ je povinný preplatiť vstupnú prehliadku na základe zákona č.124/2006, paragraf 6, ods. 11.

Čo sa týka starostlivosti o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom, táto mi nenadväzovala na rodičovskú dovolenku. Dieťa malo nepriaznivý zdravotný stav až od 6 rokov veku.
Môže mi zamestnávateľ zarátať aj niečo z tohoto obdobia do praxe?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Doplnenie informácií

§ 6 ods. 11 zákona č. 124/2006 Z. z. hovorí, že náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ, tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca. Je pravdou, že sa využívalo toto ustanovenie aj na preplácanie vstupných lekárskych prehliadok, o ktorých sa tam nehovorí. Podľa môjho názoru zamestnávateľ preplatí takú napr. preventívnu prehliadku, na ktorú zamestnanca vzhľadom na charakter práce a na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia sám vyšle. Ak má zamestnanec preukázať pred nástupom do zamestnania zdravotnú spôsobilosť, je to jeho povinnosť. Čo sa týka započítania doby starostlivosti o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom, § 166 ods. 2 Zákonníka práce toto viaže bezprostredne na rodičovskú dovolenku. Takže dobu ako to uvádzate Vy v otázke nemožno započítať do doby šesť rokov starostlivosti o dieťa pre zvýšenie platovej tarify.

EllaH
Preplatenie vstupnej prehliadky.

Nesúhlasím, že zam-ľ neprepláca vstupnú prehliadku PZ. Je diskriminovaný voči ostatným zamestnancom.
Podľa § 6 ods. 11 zákona č. 124/2006 Z. z. hovorí, že náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ, tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca a podľa § 30e ods. 18Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 9 písm. e), uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak osobitný predpis neustanovuje inak.