2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
SOSkola
preradenie majstra odbornej výchovy na učiteľa odborných predmetov

chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri zaradení pedagogického zamestnanca na strednej odbornej škole obchodu a služieb.
Vzdelanie:
prevádzka hotelov a spoločného stravovania - maturita r.1983,
výučný list - hostinský r. 2008,
Bc. Fakulta prír. vied Univerzity Mateja Bela -majster odbornej výchovy r. 2007, diplomová práca: návrh neštandardizovaného didaktického testu pre predmet Obsluha a stolovanie v učebnom odbore kuchár-čašník
Mgr. štúdium -Dubnický technologický inštitút v Dubnici n/V -učiteľstvo ekonomických predmetov v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy r. 2013, (predmety: didaktika technických predmetov, elektrické meracie prístroje a meranie, elektrotechnika, moderné materiály a technológie v elektrotechnike, daňovníctvo, finančná analýza podniku, makro a mikro ekonómia, marketing, podniková logistika, účtovníctvo podnikateľov, tovaroznalectvo, pedagogika, psychológia, sociológia, didaktika odbor predmetov, politika vzdelávania, patopsychológia, profesijná etika)

je zaradený ako majster odbornej výchovy s 1. atestáciou (MOV) v 7 PT. v odbore čašník.

Ak by bol preradený ako učiteľ odborných predmetov , ktoré predmety by mohol učil kvalifikovane.

Po preradení by mal vyučovať predmety - cvičenia z technológie prípravy pokrmov, technológia, potraviny a výživa pre odbor hotelová akadémia, odbor kuchár a čašník
Alebo bude nekvalifikovaný v 6 PT vzhľadom na školský vzdelávací program,
môže rozhodnúť riaditeľ školy splnenie kvalifikačných predpokladov, ktoré posudzuje v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. ,
posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania, skúšky počas vysokoškolského štúdia s obsahom školského vzdelávacieho programu? Je potrebné DPŠ pre učiteľa?
Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
preradenie majstra odbornej výchovy

Dobrý deň,
dovolím si spýtať sa, na základe čoho ste ho zaradili ako majster odbornej výchovy s prvou atestáciou ?
Pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov vždy využívate § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. Pri posudzovaní zaradenia majstra odbornej výchovy pouvažujte nad uplatnením vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 2, 49. bod (strana 119) alebo v ďalšej časti 53. bod (strana 149), ak stredné a úplné
stredné odborné vzdelanie je v odbore. Čo sa týka preradenia na učiteľa odborných predmetov, kvalifikačné predpoklady pre predmet technológia prípravy pokrmov sú uvedené v bode 198 a 199. Pri učiteľovi nezohľadňujeme stredné vzdelanie. V tomto prípade vysokoškolské vzdelanie je iné ako požadované, vyžadovalo by sa nejaké vhodné rozširujúce štúdium, ale to Vám poradiť neviem.