7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
AdelaAdela
Prestup zo ŠUP do MŠ

Dobrý deň,
Prosím o radu.
Momentálne učím siedmy rok na strednej škole umeleckého priemyslu a chcela by som sa zamestnať v MŠ.

Zaujímalo by ma:
1, Do akej platovej tarify by som bola dnes zaradená?

2, Mohli by mi byť zarátané odučené roky?

Moje vzdelanie:
Maturita - Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Bc. a Mgr.art. - VŠMU, odbor teória a kritika divadelného umenia
DPŠ - VŠMU
Mám v pláne sa prihlásiť na dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium, odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

3, Do akej platovej tarify budem zaradená potom?

4, Aké by som neskôr mala možnosti na zvyšovanie kvalifikácie? Mohla by som si ísť robiť 1. a 2. atestáciu, tak aby som sa vedela posunúť v tabuľke prípadne až do 9. Platovej tarify?

Ďakujem za odpoveď,
S pozdravom,
Adela

Maria Pavlikova
Prestup zo ŠUP do MŠ

1. Dnes by ste boli zaradená do 6. platovej triedy. 2. Odučené roky by Vám mali zarátať. 3. Po absolvovaní dvojročného pomaturitného štúdia budete zaradená v 6. platovej triede. 4. Po vykonaní prvej atestácie, ktorú môžete vykonať po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy, čo nastane až po ukončení pomaturitného štúdia, budete zaradená do 6. platovej triedy. Druhú atestáciu nemôžete vykonať. Už teraz Vám píšem, že som sa nepomýlila v uvedených platových triedach. Kým neabsolvujete vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v predškolskej pedagogike do vyššej platovej triedy nepostúpite.

AdelaAdela
Prestup zo ŠUP do MŠ

Ďakujem za odpoveď :)
Rozumiem tomu správne, že s ohľadom iba na plat, mi je to pomaturitné študium zbytočné?
Platovo môžem postúpiť iba v prípade, že si spravím vysokú školu s pedagogickým zameraním. Mohla by som to pomaturitné vynechať a ísť rovno na vysokú? Musím absolvovať obidva stupne, bakalár aj magister, aby som si mohla robiť atestácie? Neexistuje možnosť, že by mi uznali bakalára z VŠMU a išla by som rovno na to magisterské?
Pekný deň.

Maria Pavlikova
Prestup zo ŠUP do MŠ

O možnosti a podmienkach prijatia a uznania štúdia sa informujte na konkrétnej vysokej škole. Ja také informácie nemám. Predpokladám, že predškolskú pedagogiku na vysokej škole môžete študovať aj bez pomaturitného štúdia. Ale celú dobu budete nekvalifikovaná, čo môže mať za následok aj zmeny v pracovnom pomere.

Janka Fabišíková
Platové zaradenie

Dobrý deň. Prosím o radu.V roku 1999 som ukončila Bohoslovecku fakultu v Prešove Po absolvovaní štúdia som pôsobila ako učiteľka náboženstva. Kvôli rozšíreniu svojho profesionálneho portfólia vyštudovala som dejepis (forma rozširujúceho štúdia- odbor učiteľ dejepisu na ZŠ a SŠ) počas materskej dovolenky. V roku 2008 som nastúpila ako vychovávateľka na ZŠ, kde som pôsobila do roku 2017 (tu mi bola uznaná 1. kvalifikačná skúška za dejepis). Z dôvodu nedostatku detí v ZŠ mňa zamestnávateľ preložil na iné pracovisko do MŠ. Tu som si doplnila stredoškolské vzdelanie s odborom učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Strednej odbornej škole pedagogickej ukončenej v roku 2020. Súčasne som obhájila titul PhDr. rigoróznou skúškou v odbore sociálna práca 17.6.2020. na VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava.
Do akej platobnej triedy by som mala byť zardená, nakoľko chcem podotknúť, že v roku 1997 som ukončila odbor pedagogika a učiteľská psychológia formou štátnej skúšky na GkBf PUP. Mám aj certifikáty z kreditného vzdelávania , nakoľko mám získaných 59 kreditov k roku 2017. Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Na základe uvedeného vzdelania ako učiteľka materskej školy ste kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1 1. del, I. časť oddiel A, a preto máte byť radená do 6. platovej triedy.

Janka Fabišíková
Platové zaradenie

1. atestácia sa mi neuznáva