Letné prázdniny sa končia, pre školákov sa už čoskoro otvoria brány škôl

24.08.2017
Prevádzka školy

Takmer 671-tisíc žiakov základných a stredných škôl zasadne po dvojmesačnej prestávke 4. septembra do školských lavíc. Pôjde o približne 435-tisíc žiakov základných škôl a 202-tisíc stredoškolákov, v špeciálnych základných a stredných školách začne nový školský rok takmer 34-tisíc žiakov. Do základnej školy po prvýkrát nastúpi cca 60-tisíc prváčikov, čo predstavuje počet na úrovni minulého školského roka a nárast o 5-tisíc žiakov v porovnaní s rokom 2010.

Žiaci v škole

Svoje brány otvorí 2 104 základných škôl (v obciach 1 414 a v mestách 690) a 744 stredných škôl (v obciach 34 a v mestách 710), ako aj 380 špeciálnych základných a stredných škôl. Nový školský rok prinesie aj niekoľko zmien vo výchovno-vzdelávacom procese.

Pôjde napríklad o posilnenie vyučovania dejepisu na druhom stupni ZŠ o jednu vyučovaciu hodinu. Cieľom tohto kroku je vytvorenie priestoru na rozvíjanie kritického myslenia u mladých ľudí v 9. ročníku a predchádzať tak šíreniu extrémistických nálad v spoločnosti. Vďaka zvýšenej hodinovej dotácii budú mať učitelia dejepisu v 9. ročníku priestor na prebratie dôležitého učiva do hĺbky aj s využitím doplnkových materiálov, exkurzií či diskusií s dôrazom na historicko-spoločenské súvislosti. Okrem toho bude posilnená aj časová dotácia vyučovacieho jazyka u žiakov 1. a 2. ročníka základných škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci národnostných menšín.

Zmeny prináša aj novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Od 1. septembra sa bude príspevok na dopravu poskytovať aj žiakom ZŠ a špeciálnych ZŠ, ktorí pochádzajú z obcí, kde  je zriadená základná škola, ale nie s vyučovacím jazykom, v ktorom sa chce žiak vzdelávať. Ak v takomto prípade bude žiak cestovať  do najbližšej školy s daným vyučovacím jazykom, bude mať nárok na príspevok na dopravu.

V gymnáziách bude zase možné od 1. septembra vytvárať skupiny žiakov v predmetoch cudzí jazyk, informatika, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom 23 žiakov. Doteraz platný štátny vzdelávací program umožňoval v týchto predmetoch len delenie v rámci triedy. Vytváranie skupín žiakov z rôznych tried v tom istom ročníku umožní účinnejšie a kvalitnejšie vzdelávanie, ako aj efektívnejšiu tvorbu rozvrhu.

V školskom roku 2017/2018 sa taktiež rozšíri ponuka odborov na stredných odborných školách o 10 nových študijných odborov ako napríklad bioenergetika, sklársky dizajn, manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu či informačné a digitálne technológie. K rozšíreniu skupiny učebných odborov dôjde taktiež na špeciálnych školách, a to o odbor gastronomické služby.

Školákov čakajú v novom školskom roku aj viaceré prázdniny, najbližšie už koncom októbra.
- Jesenné: 30. október až 31. október 2017. Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017.
- Vianočné: 23. december 2017 až 5. január 2018. Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2018.
- Polročné: 2. február 2018. Školské vyučovanie sa začne 5. februára 2018.
- Jarné: 
Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 19. až 23. február 2018. Školské vyučovanie sa začne 26. februára 2018.
Košický a Prešovský kraj – 26. február až 2. marec 2018. Školské vyučovanie sa začne 5. marca 2018.
Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 5. až 9. marec 2018. Školské vyučovanie sa začne 12. marca 2018.
- Veľkonočné: 29. marec až 3. apríl 2018. Školské vyučovanie sa začne 4. apríla 2018.
- Letné: 2. júl až 31. august 2018. Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018.

Zdroj: minedu.sk


NOVINKA

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko reagovalo na zmenu rámcového učebného plánu pre ZŠ, kedy má byť od 1. septembra 2017 pridaná 1 hodina dejepisu v 9. ročníku v ZŠ, vytvorením metodickej príručky a pracovného zošitu DEJEPIS, ktoré sú zamerané na diskusiu najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia ...

 

3d-metodika-dejepis.pngDEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

Metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. ročníku základnej školy. Prináša témy na diskusiu a námety na aktivity na prácu so žiakmi pre učiteľov dejepisu, ale aj etickej východy a občianskej náuky v základných školách aj na gymnáziu.

Predstavuje jedinečnú pomôcku pre učiteľa:
– prináša mu podporné texty a témy na diskusiu so žiakmi, príklady na činnosti/aktivity, úlohy pre žiakov,
– pomáha pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.

>> Viac informácií TU

 

3d-pz-dejepis.png

 

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit je pomôckou:
- pre učiteľa – prináša mu príklady na činnosti/aktivity/diskusiu, úlohy pre žiakov,
- pre žiaka pri praktických cvičeniach/aktivitách, na konkrétnej hodine, podporné texty, úlohy...,
- pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.

>> Viac informácií TU

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte