Obedy zadarmo v školách sú späť! Máte potrebné dokumenty a tlačivá?

31.03.2023
Prevádzka školy

S účinnosťou od 1. 5. 2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole.

Národná rada Slovenskej republiky schválila „obedy zadarmo“ pre všetky deti od 1. mája 2023. Obedy zadarmo boli schválené ako novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi na návrh poslankyne Petry Krištúfkovej. Cieľom novely zákona je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, mali adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom.

Nárok na obedy zadarmo budú mať deti, ktoré navštevujú posledný ročník materských škôl alebo sú žiakmi základnej školy. Dotácie na obedy zadarmo nie sú limitované podľa príjmu domácnosti, v ktorej dieťa žije. Okrem toho rodič môže na dieťa poberať daňový bonus a súčasne aj dotáciu na stravovanie v školskom zariadení. O obedy zadarmo rodič žiada súčasne s prihlasovaním dieťaťa na stravovanie v škole.

Nárok na dotáciu má aj dieťa, ktoré nie je v poslednom ročníku materskej školy, ak dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima. Dotácia na stravu sa tiež poskytuje všetkým deťom v materskej škole, ak 50 % všetkých detí, ktoré navštevujú materskú školu, s výnimkou posledného ročníka, pochádza z domácností, ktoré sú odkázané na pomoc v hmotnej núdzi.

Dokonca aj žiak s individuálnym študijným plánom bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole, má nárok na dotáciu na stravu za rovnakých podmienok ako žiaci dennej formy.

Ak sa dieťa kvôli svojmu zdravotnému stavu nemôže stravovať škole, má intolerancie a škola mu takéto stravovanie nezabezpečila, dotácie vyplatí škola zákonnému zástupcovi dieťaťa.

Na dieťa v poslednom ročníku materskej školy je výška dotácie na stravu v sume 1,40 EUR na deň, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho programu a odoberie obed. V prípade žiaka prvého stupňa základnej školy sa poskytne dotácia na stravu v sume 2,10 EUR na deň, ak sa zúčastní na vyučovaní a odoberie obed. Rovnaké podmienky platia aj pre žiaka druhého stupňa základnej školy, ktorému dotácia na stravu prináleží v sume 2,30 EUR na deň.

 

Tip tpre školské jedálne

K uvedenej zmene zákona odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko vypracovalo pre školské jedálne niekoľko najviac využívaných vzorov, formulárov, ako i vzor predpripravenej žiadosti o poskytnutie dotácie. K dispozícii sú tiež metodické pomôcky – rôzne alternatívy zápisných lístkov stravníka MŠ, ZŠ 1. stupňa a ZŠ 2. stupňa. 

Na to, aby školská jedáleň získala prístup k týmto materiálom, stačí, aby si v raabe e-shope zakúpila jeden z titulov určených špeciálne pre školské jedálne.

Tituly pre školské jedálne nájdete TU

Vyberte si titul, ktorý práve potrebujete, a prispôsobte si vzory a formuláre vášmu školskému stravovaciemu zariadeniu s aktualizáciou finančného pásma, ktoré máte schválené vo VZN.

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte