Tento týždeň v znamení prírodoVEDY

17.09.2018
Prevádzka školy

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA organizujú pre učiteľov prvého stupňa základných škôl sériu bezplatných školení s názvom Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami.

Obsah deväťdesiatminútového seminára je venovaný prírodovednému vzdelávaniu na 1. stupni základných škôl –  špeciálne predmetom prvouka a prírodoveda. Jeho hlavným zámerom je predstaviť učiteľom na Slovensku metodické materiály vytvorené v rámci medzinárodného projektu I-SKYPE (www.i-skype.com) a priblížiť im ich využitie vo formálnom prírodovednom vzdelávaní na 1. stupni ZŠ prostredníctvom koncepčne zhodných pracovných učebníc prírodovedy pre 3. a 4. ročník ZŠ so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR.

Uznávaná lektorka doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. z Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá pôsobí na Pedagogickej fakulte – Katedre školskej pedagogiky, účastníkom školení na praktických príkladoch a aktivitách z metodiky prírodovedy vysvetlí, v čom spočíva rozvoj prírodovedných predstáv prostredníctvom súbežného rozvoja spôsobilosti vedeckej práce u detí mladšieho školského veku. Učitelia tak majú možnosť získať inovatívny pohľad na praktický spôsob realizácie primárneho prírodovedného vzdelávania, a to v súlade s tým, čo sa podľa aktuálnych kurikulárnych dokumentov od školy v tejto vzdelávacej oblasti očakáva.

Typy príkladov a aktivít:

  • Pozorovanie ako základný nástroj vedy (čo a ako pozorovať)
  • Meranie ako tréning precíznosti
  • Tvorba predpokladov ako nástroj cieleného pozorovania
  • Kategorizácia/triedenie predmetov
  • Návrh výskumného postupu
  • Vyhľadávanie informácií, práca s informačnými zdrojmi (dôveryhodnosť)
  • Získavanie a systematizovanie dát
  • Usudzovanie na základe získaných dát
  • Vedecká interpretácia pozorovaného

TERMÍNY ŠKOLENÍ: 17.9. – 21.9.2018

Učitelia sa môžu na školenia v deviatich mestách Slovenska prihlasovať TU.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte