Verejné obstarávanie v zariadeniach školského stravovania

04.09.2009
Prevádzka školy

Verejným obstarávaním sa označuje zákonný postup na zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác, koncesie a súťaže návrhov. Verejné obstarávanie sa týka aj zariadení školského stravovania. Môže vedúca školskej jedálne pri základnej škole s právnou subjektivitou nakupovať suroviny pre školskú jedáleň priamo v obchode?

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z. a zákona č. 232/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o VO“) upravuje v § 1 ods. 1 verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb (ďalej aj ako „komodít“). V § 2 konštatuje, že verejným obstarávaním sú postupy podľa zákona o VO, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie, uskutočnenie alebo poskytnutie vyššie citovaných komodít. V § 6 sú rámcovo vymenované právnické osoby, ktoré sú povinné pri obstarávaní potrebných komodít postupovať podľa ustanovení zákon o VO.

Školské jedálne (zariadenia školského stravovania) sú spravidla súčasťou základnej alebo strednej školy. Ak škola nemá právnu subjektivitu, za obstarávanie surovín a potravín pre danú školskú jedáleň je zodpovedný jej zriaďovateľ.

Vedúca školskej jedálne pri ZŠ s právnou subjektivitou, ak je splnomocnená riaditeľom školy zabezpečovať suroviny pre školskú jedáleň, môže nakupovať potrebné suroviny pre školskú jedáleň aj priamo v obchode alebo na inom verejne predajnom mieste, a to na základe písomnej objednávky alebo za peňažnú hotovosť. Takýto postup spravidla uplatňuje iba v ojedinelých prípadoch na vykrytie potrebných surovín, ktoré školská jedáleň momentálne nemá na sklade a ktoré si nezabezpečila verejným obstarávaním.

Podstatou „dobrej“ prevádzky školskej jedálne je jej „dobré“ zásobenie surovinami na prípravu jedál, a to v dlhodobom horizonte na základe zmluvných vzťahov ako výsledok verejného obstarávania — v predpokladanom rozsahu, ktorý vyplýva z predpokladaného plánu stravovania (počet stravníkov, skladba jedál — jedálny lístok, sezóna roka a pod.).

Plán verejného obstarávania verejní obstarávatelia spracovávajú s cieľom zmapovať potreby komodít na príslušné obdobie jednotlivých útvarov, pracovísk verejného obstarávateľa.

 

Finančné limity tovarov

 

Finančné limity sú platné aj pre dodanie tovarov na stravovanie (pre školy, obce a VÚC). V § 4 zákon o VO sú definované finančné limity, od ktorých sa odvodzujú zákazky:
a) nadlimitné — ak predpokladaná hodnota zákazky je rovná alebo vyššia ako 206 tis. EUR (7 484 078 SKK) bez DPH,
b) podlimitné — ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako limit v bode a), ale zároveň rovnaká alebo vyššia ako 60 tis. EUR (2 mil. SKK) bez DPH (od 1. januára 2009),
c) podprahové — ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako limit v bode b), ale zároveň rovnaká alebo vyššia ako 30 tis. EUR (1 mil. SKK) bez DPH (od 1. januára 2009),
d) zákazky s nízkou hodnotou — ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako limit v bode c), a to v priebehu kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy.

Ostatné informácie týkajúce sa verejného obstarávania v zariadeniach školského stravovania spolu so vzorovými stranami zmluvy nájdete v našej publikácii Školské stravovanie v praxi.

Príspevok bol vybraný z článku Verejné obstarávanie v zariadeniach školského stravovania.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte