Verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou

04.09.2009
Prevádzka školy

Školy s právnou subjektivitou alebo školy, ktorým zriaďovateľ dal kompetencie a plnú zodpovednosť za hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami, môžu využiť zákazky s nízkou hodnotou. Aké sú postupy pri takomto verejnom obstarávaní?

 

Dňa 1. februára 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 282/2006 Z. z. a zákonom č. 102/2007 Z. z. Finančný limit podľa tohto zákona pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác začína od nuly, resp. od 0,02 € (50 halierov).

Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác postupom pre zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „ZNH“) postupuje škola (verejný obstarávateľ) podobne ako ostatní verejní obstarávatelia (uvedení v § 6 ods. 1 písm. b) až e) podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ďalej len „zákon o VO“) a spravidla i podľa metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie (napr. č. 386 - 2000/2006 z 30. marca 2006), a taktiež podľa vlastných riadiaco-organizačných noriem (smernica, pokyn a pod.) upravujúcich verejné obstarávanie v podmienkach verejného obstarávateľa, ak takúto záväznú riadiaco-organizačnú normu vydá riaditeľ školy alebo iný kompetentný orgán.

Postup pre zákazky s nízkou hodnotou sa používa:
• pri obstarávaní zákazky na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, ak predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je nižšia ako 33 193,92 € (1 mil. Sk), a to v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok;
• pri obstarávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ak predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je nižšia ako 132 775,68 € (4 mil. Sk), a to v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Z metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 386 - 2000/2006 z 30. marca 2006 k postupom pri zákazkách s nízkou hodnotou vyplýva, že verejný obstarávateľ (štatutárny orgán školy s právnou subjektivitou) môže podľa svojich špecifických podmienok určiť finančný limit alebo vecný limit, pri ktorom nebude vykonávať prieskum trhu, pričom zohľadní, aby boli splnené podmienky primeranosti vynakladania finančných prostriedkov na zabezpečenie požadovaného predmetu zákazky s nízkou hodnotou, najmä vo vzťahu k jeho kvalite a cene. Pre tento postup je vhodné vydať vnútroorganizačný pokyn na uplatňovanie postupov pre zákazky s nízkou hodnotou.

 

Relevantné doklady pri uplatňovaní zákazky s nízkou hodnotou

 

Relevantné doklady zo zabezpečovania zákazky s nízkou hodnotou treba uchovávať 5 rokov.
Pri zákazke s nízkou hodnotou (úhrnná cena tovaru alebo služby je do 33 193,92 € bez DPH/1 mil. Sk bez DPH a pri stavebných prácach do 132 775,68 € bez DPH/4 mil. Sk bez DPH počas trvania zmluvy alebo v období jedného roka) verejný obstarávateľ nemusí uzavrieť zmluvu s dodávateľom — uchádzačom v písomnej forme, ak to nevyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo vnútorný predpis verejného obstarávateľa.

Ak si objednáte našu publikáciu Školské stravovanie v praxi, nájdete v nej bližšie informácie o verejnom obstarávaní a tiež omnoho viac...

Spracované podľa článku Verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte