2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ewka
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň
v zákone č.553/2003 Z.z. sa píše v §14e bod1 písm.c) príplatok sa prizná vo výške 3% za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného predpisu. Osobitný predpis hovorí - zákon 138/2019 Z.z. §64 ods.2 písm.a) bod 4. inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín. Moje otázka:
Ide o zamestnanca, ktorému sa nevypláca kreditový príplatok podľa starého zákona.

1. Čiže ak na jednom osvedčení je menej ako 50 hodín, nepriznám príplatok. Ale ak doloží ďalšie osvedčenie budem hodiny spočítavať tak ako kredity? A ak požiada začnem mu vyplácať?

2. A ak je na jednom osvedčení o ukončení inovačného vzdelávania 110 hodín, priznám automaticky 6% príplatok za profesijný rozvoj? /50 hodín+50hodín/

3. A ak doloží ďalšie osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania v rozsahu 40 hodín priznám ďalšie 3%? /lebo mu ostalo 10 hodín z predchádzajúceho vzdelania + 40hodín/?

Postupuje sa tak isto ako pri kreditoch? Len tu sa spočítávajú hodiny?

Pravdaže zamestnanec písomne požiadal o vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. sa vypláca sa inovačné vzdelávanie, ktorého rozsah je najmenej 50 hodín. Ak inovačné vzdelávanie nemá takýto rozsah hodín, ale pedagogický zamestnanec absolvoval viac druhov inovačného vzdelávania v menšom rozsahu, hodiny sa sčitujú tak ako sa sčitovali kredity.