2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Hana Bihary
Príplatok za profesijný rozvoj (kreditový príplatok) po vykonaní prvej atestácie

Dobrý deň. Chcela by som poprosiť o radu pri riešení mojej situácie so zriaďovateľom.
12.12.2020 som vykonala prvú atestáciu, o vykonanie ktorej som požiadala pred 31. augustom 2019. Následne mi bola zvýšená platová trieda a odobratý príplatok za profesijný rozvoj (po starom kreditový príplatok). Predatestačné vzdelávanie som neabsolvovala.
Obrátila som sa s touto otázkou aj na vedúcu oddelenia odboru školstva krajského úradu v Trnave, od ktorej som dostala odpoveď: "Ak vám bol priznaný kreditový príplatok do 31.8.2019, aj po vykonaní atestácie zostáva príplatok zachovaný a vypláca sa do 31.8.2026.

(§ 32g zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.“
Na túto odpoveď mi zriaďovateľ odpovedal, že síce o tomto zákone vedia, ale vychádzali zo zákona 317/2009 § 50.

Mohli by ste mi prosím poradiť, ktorý z týchto zákonov sa teda v mojom prípade uplatňuje. Osobne si myslím, že odpoveď od vedúcej oddelenia odboru školstva krajského úradu v Trnave RNDr. Evy Huttovej, je smerodajná.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj po vykonaní prvej atestácie

Odpoveď z Okresného úradu, odboru školstva, Trnava, je nielen smerodajná, ale jediná správna. Na tomto portáli už nespočetnekrát som aj ja odpovedala úplne rovnako ako RNDr. Eva Huttová. Pravdepodobne ste materská škola bez právnej subjektivity, keď Vám platové náležitosti rieši zriaďovateľ. Ak je platný a účinný zákon č. 138/2019 Z. z., tak zákon č. 317/2009 Z, z. bol ním zrušený. Požiadajte písomne o doplatenie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. a ak Vám ho nedoplatia, obráťte sa na kontrolóra obce, prípadne na inšpektorát práce alebo podajte žalobu na súd, pretože na doplatenie príplatku za profesijný rozvoj máte právny nárok a jeho ďalšie vyplácanie až do 31. 8. 2026.