8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
pam
Príplatok za profesijný rozvoj - lehota

Pani Pavlíková, prosím o informáciu ohľadom prípadu.
Zamestnanec má priznaný príplatok za profesijný rozvoj - bývalý kreditový príplatok 6% + 6% - t. j. maximum a bude mu vyplácaný do 31.8. 2026
V tomto období si ešte urobil inovačné vzdelávanie v min. rozsahu 50 hod. za ktorý by mu patril 3% príplatok.
Plynie mu lehota 7 rokov od absolvovania inovačného vzdelávania? Alebo nie je rozhodujúci dátum kedy si vzdelávanie urobil a lehota začína plynúť až od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnanec požiada o priznanie príplatku? ( v tomto prípade od 09/2026 do 2033).

Vopred ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj - lehota

Zatiaľ to platí tak, ak pedagogický zamestnanec poberá príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 6% + 6 % do 31. 8. 2026, tak príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e uvedeného zákona sa mu môže po dobu siedmich rokov vyplácať až po tomto termíne na základe jeho žiadosti, tak ako to uvádzate na konci Vašej otázky.

Peter Mráz 2
Pre upresnenie

Dobrý deň, prosím vás o vyjadrenie, doslova polopatisticky, pre upresnenie:
ak dokončím rozširujúce štúdium v roku 2023, ale zamestnávateľa o priznanie príplatku za toto štúdium požiadam až 31. 8. 2026, bude mi vyplácať príplatok od 1. 9. 2026 do 31. 8. 2033 ....?
Alebo mi zamestnávateľ vystaví priznanie príplatku od dátumu vydania vysvedčenia o absolvovaní rozširujúceho štúdia, čím stratím tri roky a štát na mne ušetrí?
Nie je vzhľadom na nevyspytateľnú legislatívu bezpečnejšie dokončiť rozširujúce štúdium až v júni 2026 .....?
Nejde o nič menej, než o peniaze. Ak dám za rozširujúce štúdium 3000 eur (vrátane nákladov na cestu a stravu), aby sa to finančne vyplatilo, nutne potrebujem mať príplatok vyplácaný sedem rokov.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pre upresnenie

Ja Vám môžem odpovedať len tak ako to dnešné zákony určujú. Zatiaľ to platí tak, ak pedagogický zamestnanec poberá príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 6% + 6 % do 31. 8. 2026, tak príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e uvedeného zákona sa mu môže po dobu siedmich rokov vyplácať až po tomto termíne na základe jeho žiadosti.
Môže sa stať, vyplácanie príplatkov sa zruší alebo inak novelizuje ako tomu bolo v minulosti. Na takéto prognózy sa spýtajte na ministerstve školstva alebo našich zákonodarcov. Ja som len bežný užívateľ a nie prognostik.

pimina
14 triedna materská škola - personál

Dobrý deň pani Pavliková,
od septembra budeme 14 triedna MŠ. V jednej budove bude 12 tried a v elokovanom pracovisku 2 triedy.
Spolu budeme mať skoro 300 detí a 47 zamestnancov (kuchárky, upratovačky, učiteľky, údržbár, 1 ekonómka, 1 riaditeľka (úväzok 10 hodín týždenne) a 1 zástupkyňa (úväzok 20 hodín týždenne). Pri takom veľkom počte nie je možné administratívne veci a evidencie stíhať + kontrolná činnosť + pedagogická činnosť. Podľa akého zákona môžem žiadať zriaďovateľa o administratívnu silu. Základné školy majú nárok na ekonómku, pracovníčku PAM, hospodárku a dve zástupkyne. Je to vôbec niekde v zákone ošetrené?
Ďakujem za odpoveď.
Pekný večer

Maria Pavlikova
14 triedna materská škola - personál

Organizačná štruktúra školy je záležitosťou samotnej školy a zriaďovateľa. Počet administratívnych a prevádzkových zamestnancov nie je daný zákonom. Počet zástupcov riaditeľa školy sa dá určiť zo školského zákona a z nariadenia vlády SR č. 201/2019 Z. z. Vy ako materská škola potrebujete komunikovať s vedením obce a optimalizovať organizačnú štruktúra podľa Vašich oprávnených požiadaviek.

pimina
14 triedna materská škola - personál

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Práve tá komunikácia zo strany obce je taká, že zamestnancov máme dosť. Viac nedostaneme. Naše oprávnené argumenty neberú do úvahy. Podľa nariadenia vlády by som mohla mať 2 zástupkyne. Jedna na alokovanom pracovisku (2 triedy) - s úväzkom 20 hodín a druhá v hlavnej budove (12 tried) - s úväzkom 23 hodín. Príde mi to nerovnomerne rozdelené. Zástupca v hlavnej budove má oveľa viac tried a práce, ako zástupca na alokovanom pracovisku, no úväzok majú rovnaký.
Nariadenie vlády nepočíta s tým, že zriaďovateľ bude bezhlavo a bez rešpektu politiky predprimárneho vzdelávania vytvárať triedy aj tam, kde to nezodpovedá požiadavkám na zriadenie triedy. Upozornenia neberie do úvahy.

mackova
funkčné vzdelávanie

Riaditeľka školy má platné funkčné inovačné vzdelávanie do roku 2023. V roku 2019 absolvovala štúdium manažmentu školy na Akadémii krízového riadenia a managmentu a získala titul MBA.
Moja otázka: vzťahuje sa na ňu par.47 ods.8 zákona 138/2019.