Príprava stolovania

Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb.

Príprava stolovania

Vzdelávacia oblasť

Zdravie a pohyb

Výkonový štandard:

Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.

Cieľ aktivity:

• osvojiť si základy stolovania a dodržiavať základy slušného správania sa pri stolovaní.

Úlohy pre deti:

• nakresliť správne umiestnenie taniera, lyžice, vidličky a noža spolu s pohárom na prázdny stôl

• na tanier môžu nakresliť aj jedlo, ktoré by si vybrali na hostine

Popis aktivity:

• Pred aktivitou pripravte deťom papierové tanieriky, poháre a príbor (lyžica, vidlička, nôž).

• Deti si pripravia samostatne tanier, príbor a pohár. Deťom vysvetlíme, že keď jedlo ešte nedojedli, je príbor v inej polohe ako po dojedení jedla. Necháme, aby si deti polohy príboru vyskúšajú.

• Pri tejto aktivite sa rozvíja nielen zodpovednosť za vykonanie konkrétnej úlohy, ale deti sa učia trpezlivosti a slušnému správaniu sa. Pri bežnom stolovaní zväčša nie je priestor ani čas na tento typ aktivít, preto je vhodné zaraďovať imitáciu stolovania a efekt aktivity hodnotiť pri stolovaní        reálnom.

Stiahnite si dokument