3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana Kollárová
priznanie kreditov

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s prosbou o výklad k novele 317.
V roku 2008 som skončila špecializačné kvalifikačné štúdium pre ďalší predmet, a to informatika. Vzdelanie a kvalifikáciu na vyučovanie tohoto predmetu som získala na MPC BA.
Chcela by som sa spýtať, či som správne pochopila , že za toto štúdium, ak som ho ukončila do 31.12.2011 mi má byť uznaných 60 kreditov, ak toto vzdelávanie nebolo uznané ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky (nakoľko túto som už mala). podľa novely 317.
Ďakujem Vám za odpoveď a prajem pekný deň.
Ing. Jana Kollárová

z.duchonova
Novela zákona č. 390/2011 Z. z.

Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia
podľa § 8a alebo za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za
vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka získa
pedagogický zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky pedagogickej
činnosti, a odborný zamestnanec, ktorý má minimálne tri
roky odbornej činnosti, 60 kreditov, ak týmto zamestnancom nebola
za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do 31. decembra
2011 prvá atestácia.

Za zamestnanca, ktorému je možné od 1. januára 2012
priznať 60 kreditov na základe tohto ustanovenia, sa považuje
taký zamestnanec, ktorý:
1. vykonal rigoróznu skúšku najneskôr do 31.12.2011,
má k uvedenému termínu najmenej tri roky praxe a za
vykonanie tejto rigoróznej skúšky mu nebola uznaná
prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška),
2. vykonal štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka
najneskôr do 31.12.2011, má k uvedenému termínu najmenej
tri roky praxe,
3. ukončil rozširujúce štúdium ďalšieho aprobačného
predmetu alebo študijného odboru najneskôr
do 31.12.2011, má k uvedenému termínu najmenej tri
roky praxe a za ukončenie rozširujúceho štúdia ďalšieho
aprobačného predmetu alebo študijného odboru
mu nebola uznaná prvá atestácia (I. kvalifikačná
skúška).

z.duchonova
Dodatok k odpovedi

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov upravuje šiesta časť zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Podmienky získavania kreditov upravuje § 47 zákona č. 317/2009 Z. z. V zmysle uvedeného ustanovenia zákona, kredity je možné získať, okrem iného, za akreditované programy kontinuálneho vzdelávania uvedené v § 47 ods. 1 písm. a) zákona, t.j. za programy akreditované Akreditačnou radou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Kredity priznáva poskytovateľ príslušného programu kontinuálneho vzdelávania a možno ich priznať len za akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
Celkový počet priznaných kreditov sa uvádza na osvedčení o ukončení kontinuálneho vzdelávania.

Z toho dôvodu, za absolvovanie špecializačného kvalifikačného štúdia podľa predpisov platných do účinnosti zákona č. 317/2009 Z. z., t. j. do 30. októbra 2009, nie je možné získať kredity, nakoľko podľa vtedy platných predpisov neexistoval kreditový systém.