1 príspevok / 0 nový
bobbyf72
priznanie kreditového príplatku

Otázka:
Pedagogický zamestnanec získal 30 kreditov s určenou dobou platnosti, avšak z toho 10 kreditov s určenou dobou platnosti končí v máji 2018. Riaditeľ školy učiteľovi naďalej v júni vypláca 6 % príplatok ( riadi sa Stanoviskom MŠVVaŠ vydaným v decembri 2017 pre riaditeľov škôl) Je správne, ak riaditeľ školy naďalej vypláca 6 % príplatok bez toho, aby požadoval od učiteľa doplniť si chýbajúcich 10 kreditov potrebných na 6% príplatok? Ak je to správne, ktorá právna úprava to umožňuje?