2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
prosba

Dobrý deň, mám kvalifikáciu vychovávateľka ŠKD a 30 rokov praxe v školstve. Učím na druhom stupni ZŠ viac ako 25 rokov, som vedená ako nekvalifikovaná.

Zaujíma ma do akej platovej triedy ma môže zamestnávateľ zaradiť, či existuje nejaká výnimka zo zákona pri posudzovaní kvalifikácie a či môžem byť triednou učiteľkou. Ďakujem

raabe
odpoveď

Keďže neuvádzate, aké konkrétne vzdelanie ste získali a najmä aký stupeň vzdelania, odpoveď môže byť len všeobecná.

Ak máte ukončený odbor vzdelania „vychovávateľstvo“ , a vykonávate pedagogickú činnosť v kategórii „učiteľ“, získali ste vzdelanie, ktoré nie je na vyučovanie na II. stupni ZŠ považované za požadované v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa určujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Ste tzv. „nekvalifikovaná“ učiteľka, nezaradená do kariérového stupňa. Možnosť udelenia výnimky na to, aby ste mohli byť na výkon činnosť učiteľky považovaná za kvalifikovanú, neobsahuje žiadna právna norma.

Platovo budete zaradená bez ohľadu na to, či máte stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie do 9. platovej triedy v súlade s NV SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, najmä NV SR č. 423/2009 Z. z. . , príloha č. 1, časť 17. Školstvo a telovýchova, 09. platová trieda, činnosť 05 – Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom ...... do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu. V nižšej platovej triede v katalógu pracovných činností totiž činnosť učiteľa ZŠ nie je uvedená.

Špecializovanú činnosť triedneho učiteľa môže v súlade s § 33 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. vykonávať iba ten, kto „spĺňa kvalifikačné požiadavky“. V prípade, ak kvalifikačné požiadavky podľa citovanej vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. nespĺňate, činnosťou triedneho učiteľa nemôžete byť poverená.

Odpovedala: Eva Holíková, vedúca Osobného úradu, KšÚ V bratislave