2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Petra.
PVČ

Prosím o výklad paragrafu 7, čo znamená že vychovávateľovi môže zamestnávateľ započítať...
32

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. februára 2022,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 7 sa slová „pedagóga a“ nahrádzajú slovami „pedagóga, základný úväzok školského digitálneho koordinátora a“.

2. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Vychovávateľovi môže zamestnávateľ započítať za poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

a) najviac dve hodiny, ak ide o vychovávateľa špeciálneho výchovného zariadenia,

b) najviac tri hodiny, ak ide o vychovávateľa školského internátu, ktorý je súčasťou školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo ak ide o vychovávateľa školského internátu, ktorý je súčasťou špeciálneho výchovného zariadenia.“.

Maria Pavlikova
PVČ

Dobrý deň,
I napriek tomu, že ste citovali príslušné ustanovenia nariadenia vlády, na Vašu otázku Vám neviem odpovedať, pretože ja nerobím výklad zákonov.