4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zsmokrance
Rada školy

Sme dvojtriedna škola bez právnej subjektivity so školským klubom, 2 učiteľky + vychovávateľka ŠKD. V škole pracuje 1 školníčka - upratovačka. Spolu 4 zamestnanci na trvalý pracovný pomer, učiteľka ANJ učí 8 hodín týždenne ako súkromník poskytujúci službu škole.

Zriaďovateľ vymenoval RADU ŠKOLY v nasledovnom zložení:

1 pedagogický zamestnanec

1 nepedagogický zamestnanec

1 rodič

4 zástupcovia obce

Je to v súlade so zákonom?

 

goodfer.t
Rada školy

V základných školách, v základných umeleckých
školách a v školských zariadeniach, v ktorých celkový
počet zamestnancov je nižší ako 25, a v základných
školách a v školských zariadeniach, v ktorých celkový
počet zamestnancov nie je vyšší ako 10, sa ustanoví
rada školy, ktorej zloženie a počet členov určí zriaďovateľ.

Anonymous
Rada školy

Je to v súlade s ustanoveniami § 25 ods. 1 až ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.
(2) Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy môže byť nižší ako 11.
(3) Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.
(4) Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.
(5) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

annag
Celkom v poriadku to nie je,

Celkom v poriadku to nie je, lebo zriaďovateľ by určite nemal mať v rade školy väčšinu. Môže to spôsobiť problémy napr. pri výberovom konaní na miesto riaditeľa školy, pri určovaní počtu žiakov v triedach. Ale zákon pamätá len na to, že by väčšinu v rade školy nemali tvoriť zamestnanci školy.