11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
Renka

Dobrý deň
Prosím Vás o radu.
Pedagogický zamestnanec má ukončené VŠ druhého stupňa v roku 2016 na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Pedagogická fakulta v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore špeciálna pedagogika.
Pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v ZŠ v kategórii pedagogický asistent, úväzok má 12 hodín týždenne.
Ten istý pedagogický zamestnanec vykonáva aj pracovnú činnosť v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ prvého stupňa ZŠ, úväzok má 5 hodín týždenne - výchovy.
1. Chcem sa opýtať, či sme urobili správne, keď s daným pedagogickým zamestnancom sme uzatvorili dve pracovné zmluvy, jednu ako pedagogický asistent - s úväzkom 12 hodín týždenne a druhú pracovnú zmluvu ako učiteľ s 5 hodinami týždenne.
Vychádzali sme z § 8 zákona č. 138/2008 z. z., v ktorom sa neuvádza, že pedagogický asistent si môže dopĺňať základný úväzok iného pedagogického zamestnanca, preto tie dve pracovné zmluvy.
2. Ako samostatný pedagogický asistent - bude zaradený do 6. platovej triedy.
3. Do akej platovej triedy bude zaradený daný pedagogický zamestnanec ako učiteľ na prvom stupni , ktorý vyučuje iba výchovné predmety?

Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Renka

Kvalifikačné predpoklady pre činnosť pedagogického asistenta sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6 a pre učiteľa prvého stupňa základnej školy v prílohe č. 1, 1. diel, II. časť. Napíšte mi, z ktorého bodu uvedenej vyhlášky ste vychádzali pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov na činnosť pedagogického asistenta a na činnosť učiteľa prvého stupňa základnej školy. Dve pracovné zmluvy sú správne, pretože sa jedná o dve rozličné činnosti.

Renka70
legislatíva a riadenie

Dobrý deň
Ja som automaticky myslela, že keď má ukončenú špeciálnu pedagogiku, bude kvalifikovaný pedagogický asistent, teraz som sa pozerala do tej vyhlášky, a nenašla som tam jeho vzdelanie.
Tiež ako učiteľ 1. stupňa na vyučovanie výchovných predmetov to tam nie je, čiže v obidvoch prípadoch nespĺňajú kvalifikačný predpoklad. Je tak?

Ďakujem za návod a odpoveď.

Maria Pavlikova
Renka

Nenašli ste jeho vzdelanie ako kvalifikačný predpoklad, rovnako ako som ho nenašla ani ja. Je tomu tak preto, že nemá pedagogické vzdelanie, má špeciálnu pedagogiku, ale pravdepodobne pre CPPPaP, teda odborného zamestnanca, nie učiteľa. Pre asistenta musí získať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre kategóriu pedagogický asistent a pre učiteľa doplňujúce pedagogické štúdium a potom rozširujúce štúdium nejakého predmetu. Ak nie je začínajúci, tak ako pedagogický asistent 5. platová trieda a učiteľ 6. platová trieda v oboch prípadoch s podmienkou získať požadovaný kvalifikačný predpoklad.

Renka70
legislatíva a riadenie

Veľmi pekne ďakujem za Vaše cenné a odborné rady.

Renka70
legislatíva a riadenie

Čiže platí to aj pre pedagogického asistenta pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Maria Pavlikova
Renka

Neviem presne, čo myslíte, ale aj pedagogický asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením je pedagogický asistent a vyhláška č.1/2020 Z. z. v prílohe č. 6 ich nerozlišuje.

Renka70
legislatíva a riadenie

Áno, ďakujem.

Renka70
legislatíva a riadenie

Dobrý deň
Ešte sa chcem opýtať k splneniu kvalifikačného predpokladu v kategórii pedagogický asistent, ktorého som uvádzala vyššie. Podľa uvedeného vzdelania na základe získaných diplomov PZ v kategórii pedagogický asistent nie je kvalifikovaný.
Zamestnankyňa doručila k diplomom aj dodatky na posúdenie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent podľa § 2 ods. 1 písm. c) a d) bod 1:
1. dodatok k diplomu pre 1. stupeň VŠ
Údaje o študijnom programe: Študijný program je rozdelený na tri celky: kurz špeciálnej pedagogiky, kurz pedagogiky mentálne postihnutých pre vychovávateľov a kurz špeciálnej výchovy a prevýchovy mentálne postihnutých. Každý celok je ukončený štátnou skúškou.

2. dodatok k diplomu pre 2. stupeň VŠ:
Študijný program je rozdelený na tri celky: kurz pedagogiky mentálne postihnutých pre učiteľov a kurz špeciálno-pedagogickej diagnostiky, kurz špeciálnych metodík predmetov pre špeciálne základné školy. Každý celok je ukončený štátnou skúškou.

Nemôžu sa brať do úvahy na splnenie kvalifikačného predpokladu v kategórii pedagogický asistent aj štátne skúšky: kurz pedagogiky mentálne postihnutých pre učiteľov a vychovávateľov?
Prosím Vás o odpoveď.
Vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Renka

Doteraz som neposudzovala plnenie kvalifikačných predpokladov na základe kurzov. Vzdelanie, ktoré má Váš pedagogický asistent absolvované, sme, ani Vy ani ja, nenašli ako plnenie kvalifikačných predpokladov, ostáva sa obrátiť na ministerstvo školstva, nech to posúdia.

Renka70
legislatíva a riadenie

Obrátim sa na ministerstvo, ďakujem za odpoveď.