7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
MŠ Čsl.armady
Rigorózna skúška - pracovné voľno

Zákon č. 317/2009 Z. z. § 54, ods. 1 definuje, že pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní podľa tohto zákona. Ak ide o vykonanie atestácie patrí ešte + 5 dní. Absolvovaním rigoróznej skúšky sa môže uznať ako náhrada atestácie. Moja otázka: Pri absolvovaní rigoróznej práce a obhajoby - patrí pedag. zamestnancovi tiež nejaké pracovné voľno v rozsahu 5 + 5 dní ako pri atestácii?

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška - pracovné voľno

Rigorózna skúška sa do 30. 10. 2009 uznávala po piatich rokoch pedagogickej praxe ako náhrada prvej kvalifikačnej skúšky. Absolvované kvalifikačné skúšky alebo ich náhrady uznané podľa dnes už zrušenej vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z., dnes pokladáme podľa § 61 ods. 7 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. za atestácie. ale v žiadnom prípade rigorózne štúdium absolvované po 1. novembri 2009 nie je atestácia. Ak má pedagogický zamestnanec tri roky pedagogickej praxe a absolval rigorózne štúdium riaditeľ školy vydá osvedčenie o priznaní 60 kreditov, a to v súlade s § 47a ods. 5 zákona č. 317/20009 Z. z. Rigorózne štúdium nepatrí medzi kontinuálne vzdelávanie uvedené v § 35 a nasledujúcich zákona č. 317/2009 Z. z., nie je to atestácia, a preto sa na jej vykonanie neposkytuje pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 54 citovaného zákona.

MŠ Čsl.armady
Ďakujem za veľmi rýchlu

Ďakujem za veľmi rýchlu odpoveď. Veľmi si toho vážim a oceňujem Vašu ochotu odpovedať na naše otázky aj počas víkendu. Prajem veľa spokojných klientov.

MŠ Čsl.armady
Zaradenie PZ - učiteľka MŠ

Dobrý deň,
poprosím o pomoc pri zaradení PZ - učiteľka materskej školy - s absolvovanou strednou pedagogickou školou (máj 1999) a VŠ 2 stupňa (Mgr.) v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ ( máj 2003).
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ - učiteľka MŠ

Dobrý deň,
Vaša učiteľka je kvalifikovaná učiteľka materskej školy v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť 20. bod a môže byť zaradená do 7. platovej triedy.

MŠ Čsl.armady
Zaradenie PZ - učiteľka MŠ

Ďakujem za odpoveď.
Pre utvrdenie - platí zaradenie do 7PT v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť 20. bod "Vzdelanie získané podľa predpisov účinných do 31. marca 2002 " aj keď vzdelanie bolo získané v máji 2003 ?

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ - učiteľka MŠ

Dobrý deň,
vzdelanie získané podľa predpisov účinných do 31. marca 2002 " aj keď vzdelanie bolo získané v máji 2003 ? Na vysvedčení má určite uvedený nejaký predpis spred 31. marca 2002. Pretože vzdelanie začala skôr. Vzdelanie nemá byť ukončené do 31. marca 2002, ale predpisy sa po tomto termíne zrušili alebo novelizovali od 1. 4, 2002. To je taký zlomový dátum.