AKO ICH NAUČIŤ ČÍTAŤ A SPOZNÁVAŤ SVET?

Dátum: 
24.08.2020 - 28.08.2020
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • GARANTI
  • PRODUKTY
  • PARTNERI

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva

Vás pozývajú

na bezplatné školenie pre učiteľov špeciálnych základných škôl, učiteľov základných škôl a špeciálnych pedagógov

pod názvom

AKO ICH NAUČIŤ ČÍTAŤ A SPOZNÁVAŤ SVET?

Námety na individuálne prístupy a postupy pri vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím

CIEĽ ŠKOLENÍ:

Predstaviť účinné metódy a formy práce na uľahčenie nácviku čítania a jeho osvojenia (Šlabikár pre 1. – 6. ročník ŠZŠ, B variant) a zážitkové učenie vo vlastivede (Vlastiveda a PZ pre 4. – 6. ročník ŠZŠ) pre žiakov s rôznymi poruchami učenia a pozornosti, najmä s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia.

OBSAH ŠKOLENÍ:

☼ Spoznáte vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka.

☼ Predstavíme návody, ako navrhnúť k cieľom a obsahu učiva učebné činnosti.

☼ Naučíme vás vybrať a využívať metódy a formy vzhľadom na výchovno – vzdelávacie a individuálne potreby žiakov.

☼ Získate námety, ako pracovať so Šlabikárom pre 1. – 6. ročník ŠZŠ (B variant).

☼ Ukážeme si konkrétne aktivity, ako pracovať s pracovnými zošitmi a učebnicami pre 4. – 6. ročník ŠZŠ.

ČO VÁM UKÁŽEME:

☑ Metodické postupy pri nácviku čítania u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia.

☑ Ukážka a použitie motorických znakov na elimináciu problémov pri nácviku čítania.

☑ Uplatnenie prvkov zážitkového učenia pri nadobúdaní základných prírodovedných a spoločensko-vedných poznatkov.

PREČO:

Získate námety na individuálne prístupy a postupy pri vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím.

PRE KOHO ROADSHOW ODPORÚČAME:

Učitelia špeciálnych základných škôl, špeciálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia, pedagógovia základných škôl

MIESTO A ČAS:

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

90 minút


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Košice 24.08.2020 pondelok 11.30-13.00 Okresný úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Žilina 25.08.2020 utorok 11.30-13.00 Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1 Malá zasadacia miestnosť
Banská Bystrica 26.08.2020 streda 11.30-13.00 Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Trenčín 27.08.2020 štvrtok 11.30-13.00 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150 – 1. poschodie
Bratislava 28.08.2020 piatok 11.30-13.00 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň A

Lektorka školení: Mgr. Silvia Škultétyová

hlavná autorka učebníc a metodických príručiek pre špeciálne školy

V roku 1983 ukončila Učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť na UK v Trnave. V roku 2007 ukončila Špecializačné inovačné štúdium pedagogických zamestnancov zariadení špeciálnopedagogického poradenstva. Má za sebou dlhoročná prax vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím a kombinovaným postihnutím v A a B variante v ŠZŠ v Handlovej, dlhoročnú prax v poradenskom zariadení pri ŠZŠ v Handlovej (práca so žiakmi ZŠ s poruchami učenia a správania) a dlhoročnú prax v Súkromnom centre PPPaP v Prievidzi (práca so žiakmi ZŠ a SŠ s poruchami učenia a správania). Je hlavnou autorkou viacerých učebníc a metodických príručiek pre špeciálne školy.

Šlabikáre pre špeciálne základné školy

1.– 6. ročník (variant B)

Učebnice určené pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnej základnej škole podľa variantu B.

Schvaľovacia doložka

☑ Pomocou obrázkov a príbehov si žiaci rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti, začínajú si osvojovať prvé písmená abecedy.
☑ Žiaci si postupne osvojujú ďalšie písmená abecedy, učia sa čítať prvé slabiky. V záhlaví každej strany je uvedená preberaná téma a mesiac, kedy by mala byť preberaná. Na konci učebnice sa nachádza metodika pri nácviku čítania slabiky.
☑ Žiaci si upevnia svoje vedomosti z čítania hlások, slabík a slov, učia sa čítať jednoduché vety. Postupne spoznávajú aj tvary písaných hlások, nacvičujú si čítanie a písanie slabík, učia sa čítať a písať nové hlásky. V závere sa nachádza metodika nácviku čítania písmen, slabík a slov.
☑ Prostredníctvom učebníc si žiaci upevňujú čítanie známych slabík a jednoduchých viet, spoznávajú nové hlásky. Na konci učebníc sú uvedené pomocné motorické znaky na vyvodenie niektorých písmen.
☑ Učebnice sa venujú aj opakovaniu, precvičovaniu a upevňovaniu čítania slov, zároveň dopĺňajú posledné nové hlásky, ktoré si žiaci precvičujú čítaním slov, viet a krátkych textov.

☛ VIAC INFORMÁCIÍ TU ☚

Vlastiveda pre špeciálne základné školy

Učebnice a pracovné zošity pre 4.– 6. ročník špeciálnych základných škôl (aj s vyučovacím jazykom maďarským)

Schvaľovacia doložka

☑ Jednotlivé témy sú spracované formou prístupnou pre žiakov so špeciálnymi potrebami.
☑ Texty sú jednoduché, zrozumiteľné, doplnené množstvom ilustračných obrázkov a úloh, ktoré pomáhajú pri celkovom osvojení si učiva.

☛ VIAC INFORMÁCIÍ TU ☚

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

✓ Okresnému úradu v Košiciach

✓ Mestskému úradu v Žiline

✓ Okresnému úradu v Banskej Bystrici

✓ Okresnému úradu v Trenčíne

✓ Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať učiteľom nové skúsenosti a informácie.