Bezplatná roadshow PRÍRODOVEDA

Bezplatná roadshow PRÍRODOVEDA
Dátum: 
20.04.2018 - 26.04.2018
Adresa: 
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • HARMONOGRAM
  • LEKTORKA
  • PRODUKTY

Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA Vás pozýva

na bezplatnú roadshow organizovanú pre pedagógov prvého stupňa základných škôl 

Prírodovedná gramotnosť ako nástroj pre rozvoj racionálneho premýšľania

V čom učebnice prírodovedy neustále nerešpektujú Štátny vzdelávací program?

 

ZAMERANIE SEMINÁRA: prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ

OBSAH SEMINÁRA: Podľa aktuálne platného Štátneho vzdelávacieho programu je hlavným cieľom primárneho prírodovedného vzdelávania rozvoj prírodovednej gramotnosti, čo znamená nielen rozvoj prírodovedného poznania, ale aj procesu prírodovedného poznávania (tvorby vedeckých poznatkov) a taktiež rozvoj predstavy o vede a vedeckom skúmaní. Z uvedeného vyplýva, že je dôležité vo vzdelávacích prístupoch zdôrazniť dôležitosť rozvoja kompetencie samostatne skúmať okolitý svet, dôverovať svojmu poznávaniu a konfrontovať svoje vysvetlenia prostredníctvom jednoduchej racionálnej argumentácie. Vzdelávanie by malo byť realizované tak, aby sa každé dieťa (bez ohľadu na jeho prioritnú profiláciu, či kariérne ambície) cítilo kompetentné uspokojovať svoju potrebu po poznaní prírody a to tak, aby vnímalo prírodné vedy ako zaujímavú oblasť ľudského snaženia a potenciálne zvažovalo aj ďalšie štúdium v tomto smere.

Je dôležité upozorniť, že aj napriek tomu, že vzdelávacie štandardy predmetu prírodoveda očakávajú kompaktný rozvoj prírodovednej gramotnosti, žiaľ, učebnice, ktoré boli vydané v poreformnom období úspešne ignorujú charakteristiku a ciele predmetu prírodoveda a tak v princípe nedokážu viesť k očakávaným efektom reformného kurikula v oblasti prírodovedného vzdelávania. Podceňovanie rozvoja prírodovednej gramotnosti ako celku na prvom stupni ZŠ vedie k nedostatočnej pripravenosti žiakov na rozvoj prírodovedného poznávania a poznania na 2. stupni ZŠ a následne k neustálemu poklesu úrovne prírodovednej gramotnosti našich žiakov.

Workshop má snahu prostredníctvom praktických úloh a príkladov účastníkom objasniť, v čom spočíva skutočná zmena v realizácii primárneho prírodovedného vzdelávania, ktorú národné kurikulum očakáva.

TERMÍNY SEMINÁRA: Harmonogram nájdete TU.

MIESTA KONANIA SEMINÁRA: Martin, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Prešov, Poprad (+ Košice, Banská Bystrica a Bratislava v rámci EXPOLEDU - najbližšie sa seminár koná v Banskej Bystrici 19. apríla 2018 - viac informácií nájdete TU). 

CENA: 0 EUR (seminár je bezplatný)

DĹŽKA KONANIA SEMINÁRA: 2 hodiny

>> PRIHLÁŠKA <<

 

 


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Michalovce 17.9.2018 pondelok 8:30 Mestské kultúrne stredisko,Nám. osloboditeľov 25 Malá zasadacia miestnosť - prízremie
Košice 17.9.2018 pondelok 13:00  Okresný  úrad v Košiciach- Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť - prízemie 
Prešov 18.9.2018 utorok 8:30 Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Zasadacia miestnosť- 1.poschodie
Poprad 18.9.2018 utorok 13:00  Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Malá zasadacia miestnosť
Banská Bystrica 19.9.2018 streda 8:30 Spojená škola, Kremnička 10 Aula
Martin 19.9.2018 streda 13:00 Mestský úrad, Nám. S. H. Vajanského 1 Veľká zasadacia miestnosť- prízemie
Trenčín 20.9.2018 štvrtok 8:30 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150
Trnava 20.9.2018 štvrtok 13:00 Okresný úrad Trnava, Kollárova 8 Zasadacia miestnosť
Bratislava 21.9.2018 piatok 8:30 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C
Bratislava 21.9.2018 piatok 11:30 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C

zoldosova-kristina.jpegdoc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky

Vyštudovala učiteľstvo pre druhý stupeň základných škôl na PdF TU v Trnave so špecializáciou prírodopis – chémia. Je spoluzakladateľkou Terénneho pracoviska prírodovedného vzdelávania TU v Modre – Harmónii. Hlavnou oblasťou, ktorej sa v súčasnosti venuje, je problematika rozvoja prírodovednej gramotnosti od predprimárneho po primárne vzdelávanie, a to najmä v oblasti rozvoja kognitívnych schopností potrebných pri tvorbe vedeckého systému poznatkov. Aktuálne sa venuje rozpracovávaniu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania (IBSE – Inquiry Based Science Education) v podmienkach slovenského edukačného systému. Je autorkou niekoľkých učebníc a metodických príručiek pre 1. stupeň ZŠ, ktoré vyšli vo vydavateľstve EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

Od októbra 2016 sa podieľa ako zástupkyňa partnerskej organizácie (TRUNI) na medzinárodnom projekte I – S.K.Y.P.E. (Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education) spolufinancovanom v rámci programu EU Erasmus+, ktorý je zameraný na podporu učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl (číslo projektu: 2016-1-SK01-KA201-022549). Je jednou z autoriek metodickej príručky pre učiteľov, ktorá je prvým výstupom tohto projektu.