DETI V SIETI

Deti v sieti
Dátum: 
31.03.2020 - 07.04.2020
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Partneri

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozýva

na bezplatné školenie pre učiteľov základných škôl

DETI V SIETI

Viete, ako ich naučiť brániť sa pred nástrahami internetu?

Internet je nekonečným priestorom informácií. Má však veľa nástrah. Pre žiakov sa v súčasnom dynamickom a globalizovanom svete mení na miesto, kde žijú a komunikujú. Poznajú učitelia tento svet? Dokážu problémy, s ktorými sa deti na internete stretávajú, správne identifikovať a odkomunikovať? Vedia, aké efektívne nástroje komunikácie so žiakmi môžu využívať?

OBSAH ŠKOLENÍ:

☑ Ako a prostredníctvom akých konkrétnych aktivít a činností je možné rozvíjať dobrý dosah a eliminovať zlý dosah internetu na žiakov a učiteľov?

☑ Ako identifikovať patologické prejavy v správaní žiakov, ako dôsledok negatívneho vplyvu internetu?

☑ Ako riešiť konfliktné situácie a ako správne odkomunikovať so žiakmi problémy so správaním, problémy s prístupom k učeniu, problémy s používaním mobilných telefónov a internetových stránok a pod.?

☑ Ako podporovať a rozvíjať efektívne nástroje komunikácie so žiakmi a rodičmi a ako si udržať záujem žiakov a ich záujem učiť sa?

ČO VÁM UKÁŽEME:

☑ návody, ako správne odkomunikovať smerom k žiakom problémy spojené s využívaním internetových stránok,

☑ modely rôznych foriem a metód komunikácie s rôznymi typmi žiakov,

☑ návody, ako efektívne riešiť problémové situácie / konflikty: učiteľ – žiak – rodič,

☑ protiklady medzi súčasnou školou a virtuálnym svetom, ktorý pohlcuje žiakov už od najnižších ročníkov ZŠ.

PREČO:

Príďte pomocou praktických ukážok načerpať nové podnety a inšpirácie pri rozvíjaní komunikačných zručností žiakov, aj samotných učiteľov.

MIESTO A ČAS:

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

90 minút


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Bratislava 31.03.2020 utorok 08.30-10.00 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C
Trnava 02.04.2020 štvrtok 08.30-10.00 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Priemyselná 4 Aula – prízemie
Trenčín 03.04.2020 piatok 11.00-12.30 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150 – 1. poschodie
Košice 06.04.2020 pondelok 08.30-10.00 Okresný  úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie 
Zvolen 07.04.2020 utorok 08.30-10.00 Mestský úrad, Námestie slobody 22 Zasadacia miestnosť – prízemie

Lektorka školení: Dr. Jana Fúsková

Dr. Jana Fúsková je vedkyňou skúmajúcou predovšetkým minority a sociálne bariéry. Absolvovala štúdium psychológie na UKF a doktorandské štúdium školskej pedagogiky na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a Pedagogickej fakulte TRUNI. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia získala štipendium Š. Swartza pre najlepších absolventov doktorandského štúdia, vďaka ktorému naďalej pôsobí na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a prednáša na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity predmety týkajúce sa teórie výchovy, tvorby akademických textov či sociálnych a pedagogických interakcii. Absolvovala viacero študijných a expertných zahraničných pobytov (USA, Poľsko).

Lektorka školení: Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov -- psychológia. Doktorandské štúdium absolvovala v odbore školská pedagogika. Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venuje problematike morálneho usudzovania a konania detí a dospelých. Má niekoľkoročné praktické skúsenosti s prácou učiteľky, triednej učiteľky a školskej psychologičky v ZŠ. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií so zameraním na morálne kompetencie žiakov, didaktiku či problémy vzťahu učiteľ – žiak.

Pracovné zošity na vyučovanie etickej výchovy v 1. a 2. ročníku ZŠ

Vychádzajú z iŠVP s cieľom poskytnúť učiteľom a žiakom okrem rozhovorov aj rozširujúce aktivity na lepšiu sebareflexiu a komplexnejšiu prácu. Obsahujú primerané aktivity na rozvoj medziľudských vzťahov, prosociálnosti žiakov, ľudskej dôstojnosti a pod. Metodické pokyny k jednotlivým pracovným listom s opismi aktivít a ďalšími didaktickými hrami a námetmi budú voľne dostupné na www.expolpedagogika.sk v sekcii Etická výchova pre 1. ročník ZŠ a Etická výchova pre 2. ročník ZŠ.

Pracovná učebnica etickej výchovy pre 5. – 9. ročník

Na prehľadných dvojstranách sú úlohy systematicky zoradené podľa fáz vyučovacej hodiny:
 
• emocionálna a kognitívna senzibilizácia,
• nácvik zodpovedajúceho správania,
• hodnotová reflexia,
• zovšeobecnenie a transfer – reálna skúsenosť.
 
Na podporu aktivít je učebnica doplnená motivačnými príbehmi a videonahrávkami.

Sériu bezplatných školení organizuje učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

✓ Okresnému úradu v Košiciach

✓ Okresnému úradu v Trenčíne

✓ Mestskému úradu vo Zvolene

✓ Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

✓ Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať učiteľom nové skúsenosti a informácie.

PARTNER ŠKOLENÍ:

☗ Domov