INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K ŽIAKOM NA VYUČOVANÍ GEOGRAFIE

Dátum: 
10.04.2024 - 24.04.2024
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Registrácia

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na sériu troch na seba nadväzujúcich online bezplatných školení pre učiteľov s názvom

Individuálny prístup k žiakom na vyučovaní geografie

Sériu online školení tvoria tri na seba nadväzujúce školenia, po absolvovaní ktorých získa každý účastník certifikát o absolvovaní:

ONLINE ŠKOLENIE 1:
Metódy vyučovania geografie v ZŠ a úlohy v učebniciach, ktoré môžu pomôcť žiakom s poruchami pozornosti

Dátum školenia 1: 10. apríl 2024

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 1

1. Žiaci s poruchami pozornosti
2. Metódy a úlohy na motiváciu žiakov s poruchami pozornosti
3. Ako môže geografia pomôcť, ukážky s prácou s učebnicami pre 7., 8., 9. ročník ZŠ
Webinár bude prebiehať interaktívne, súčasťou budú ankety a komunikácia, ukážky práce s učebnicami a pracovnými zošitmi z geografie pre 7., 8. a 9. ročník.

ONLINE ŠKOLENIE 2:
Taxonómia geografických úloh

Dátum školenia 2: 17. apríl 2024

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 2

1. Revidovaná Bloomova taxonómia. Význam hierarchie úloh. Niemierkova taxonómia.
2. Geografické úlohy využívajúce rôzne úrovne náročnosti myšlienkových operácií.
3. Konkrétne ukážky úloh pri práci s učebnicami a pracovnými zošitmi.
Webinár bude prebiehať interaktívne, súčasťou budú ankety a komunikácia, ukážky práce s učebnicami a pracovnými zošitmi z geografie pre 7., 8. a 9. ročník.

ONLINE ŠKOLENIE 3:
Storrytelling. Príbehy vo vyučovaní geografie v učebniciach a pracovných zošitoch.

Dátum školenia 3: 24. apríl 2024

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 3

1. Význam príbehov pre motiváciu žiakov.
2. Učebnica pre 7. ročník a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
3. Vytváranie pojmových máp z textu a vytváranie textu z pojmov.
Webinár bude prebiehať interaktívne, súčasťou budú ankety a komunikácia, ukážky práce s učebnicami a pracovnými zošitmi z geografie pre 7., 8. a 9. ročník.

Zaregistrujte a prihláste sa na všetky tri časti
online školenia najneskôr do 10.04.2024;
len po absolvovaní všetkých troch
získate certifikát o absolvovaní a vzorku učebnej
publikácie ZADARMO.
Linky na prihlásenie na jednotlivé online školenia
nájdete v záložke REGISTRÁCIA

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie online školení:

3 x 90 minút

Pre koho online školenia odporúčame:

Online školenia odporúčame pre učiteľov geografie v základných školách a na osemročných gymnáziách.


Školenie Názov Termín Čas
školenie 1 Metódy vyučovania geografie v ZŠ a úlohy v učebniciach, ktoré môžu pomôcť žiakom s poruchami pozornosti 10.04.2024 17:00
školenie 2 Taxonómia geografických úloh 17.04.2024 17:00
školenie 3 Storrytelling. Príbehy vo vyučovaní geografie v učebniciach a pracovných zošitoch 24.04.2024 17:00
RNDr. Mária Nogová, PhD.
Absolventka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v odboroch matematika a geografia, ktoré si rozšírila o pedagogiku, psychológiu a didaktiku geografie. Pôsobila v riadení Národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, v kontinuálnom vzdelávaní MPC v Bratislave tvorila a lektorovala akreditované programy zamerané na geografiu, bola pri príprave a realizácii kurikulárnych dokumentov ŠPÚ v Bratislave. Je autorkou i spoluautorkou učebníc a viacerých publikácií so zameraním na odborné a profesijné zručnosti pedagógov. V súčasnosti je lektorkou v oblasti vzdelávania pedagógov, vedúcich pedagogických zamestnancov pre štátne inštitúcie, vysoké školy i neziskové organizácie a svoje odborné zručnosti a skúsenosti implementuje do tvorby učebníc geografie pre ZŠ.

Učebné publikácie GEOGRAFIA pre základné školy

GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ
S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM –
UČEBNICA
GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ
S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM –
PRACOVNÝ ZOŠIT
GEOGRAFIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ
S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM –
ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

 

GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ
S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM –
UČEBNICA
GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ
S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM –
PRACOVNÝ ZOŠIT
GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ
S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM –
ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)
GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ
S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM –
METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

 

Učebné publikácie geografie pre základné školy a gymnáziá s osemročným štúdiom sú zostavené podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu a aktuálne spracované.

Obsahujú všetky komponenty predpísané ŠVP v predmete geografia, okrem utvárania a upevňovania základných vedomostí a kompetencií žiakov rozvíjajú aj schopnosť vidieť svet v súvislostiach a ochraňovať planétu Zem.

Učebnice sú vhodné na prácu v škole pre žiakov a učiteľov aj na používanie v rámci dištančného vzdelávania a individuálnu prípravu žiakov. Texty, mapy, schémy, úlohy, jedinečný obrazový materiál a didaktické spracovanie zohľadňujú vekové osobitosti a individuálne potreby žiakov. Rozsah kapitol a podkapitol je v súlade s časovou dotáciou predmetu v jednotlivých ročníkoch ZŠ.

Na učebnicu nadväzujú pracovné zošity, ktoré rozširujú prácu s témami učebnice prostredníctvom úloh, máp a obrazového materiálu s dostatočným priestorom na dopisovanie a poznámky.

K pracovným zošitom pre žiakov majú učitelia k dispozícii aj ZOŠIT PRE UČITEĽA, ktorý obsahovo kopíruje pracovný zošit – prináša riešenia úloh, ich rozšírenie, grafické prvky a poznámky.

 

Viac informácií nájdete tu

 

 

Učebné publikácie GEOGRAFIA sú dostupné aj v digitálnej podobe TU

Zaregistrujte a prihláste sa na všetky tri časti
online školenia; len po absolvovaní všetkých troch
získate certifikát o absolvovaní a vzorku učebnej
publikácie ZADARMO.

Registrácia na online školenie 1 TU

Registrácia na online školenie 2 TU

Registrácia na online školenie 3 TU