KRITICKÉ MYSLENIE – AKO HO IMPLEMENTOVAŤ DO VYUČOVANIA?

Dátum: 
19.09.2023 - 03.10.2023
Adresa: 
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na sériu troch na seba nadväzujúcich online bezplatných školení pre učiteľov s názvom

Kritické myslenie – ako ho implementovať do vyučovania
cez učebnice

Sériu online školení tvoria tri na seba nadväzujúce školenia, po absolvovaní ktorých získa každý účastník certifikát o absolvovaní:

V 21. storočí nielen každého z nás, ale aj výchovu a výučbu sprevádza výzva pretlaku informácií a tlaku na komunikačné zručnosti.
Odpoveďou na obe výzvy je súbor zručností, ktoré poznáme pod súhrnným názvom kritické myslenie. Problém však nastáva nielen vo chvíli,
keď úroveň kritického myslenia u detí aj dospelých začneme skúmať, ale aj vtedy, keď sa ľudí vo vzdelávaní pýtame, čo si vlastne myslia
že kritické myslenie je. Pritom ide o zručnosť nevyhnutnú pre fungovanie v nasledujúcich desaťročiach.

ONLINE ŠKOLENIE 1:
Čo je to kritické myslenie – jeho charakteristika,
prejavy a miesto vo vyučovaní

Dátum školenia 1: 19. september 2023

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 1

• Na tomto webinári spoznáte prejavy rôznej úrovne kritického myslenia, tipy na jeho tréning, a princípy, vďaka ktorým dokáže každý učiteľ či učiteľka preniesť tréning kritického myslenia do každodenného vyučovania.

• Zároveň spoznáte podobu a spôsoby využitia nových pracovných zošitov z našej dielne.

ONLINE ŠKOLENIE 2:
Ako začať s tréningom kritického myslenia –
práca s informáciami a predstavivosť

Dátum školenia 2: 25. september 2023

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 2

• Pod vedením autora pracovných zošitov pre základné školy a 8-ročné gymnáziá si vyskúšate aktivity, ktoré by mali deti viesť k efektívnemu využívaniu kreativity, fantázie a analýzy pri práci s každodennými informáciami.

• Vďaka aktivitám na tomto webinári získate bližšiu predstavu o možnostiach tréningu kritického myslenia na jednotlivých vyučovacích hodinách.

ONLINE ŠKOLENIE 3:
Ako na školách budovať komunikačnú kultúru detí

Dátum školenia 3: 3. október 2023

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 3

• Tento webinár vám pomôže porozumieť potrebe komunikačného tréningu pri rozvíjaní kritického a analytického myslenia.

• Ozrejmí vám, akými spôsobmi sa tréning komunikácie dá efektívne vykonávať pomocou aktivít v našich pracovných zošitoch.

• Dozviete sa aj to, ako ich replikovať na ktorejkoľvek vyučovacej hodine.

Prihláste sa na všetky tri časti online školenia; len po absolvovaní všetkých troch získate certifikát o absolvovaní. Prihlášky na jednotlivé online školenia nájdete TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie online školení:

3 x 70 minút

Pre koho online školenia odporúčame:

Online školenia odporúčame pre učiteľky a učiteľov na druhom stupni ZŠ a gymnáziách s osemročným štúdiom, školských psychológov a psychologičky.


Školenie Názov Termín Čas
školenie 1 Čo je to kritické myslenie – jeho charakteristika, prejavy a miesto vo vyučovaní 19.9.2023 17:00
školenie 2 Ako začať s tréningom kritického myslenia – práca s informáciami a predstavivosť 25.9.2023 17:00
školenie 3 Ako na školách budovať komunikačnú kultúru detí 3.10.2023 17:00

Mgr. Jakub Kobela

V Akadémii kritického myslenia pôsobí ako lektor a metodik. Špecializuje sa na témy kritického myslenia, argumentácie, vyjednávania a náročných konverzácií. V súčasnosti sa venuje predovšetkým vzdelávaniu klientov v oblasti súkromného a verejného sektora. Kritickému mysleniu sa rôznymi spôsobmi venuje už 12 rokov. V praxi využíva poznatky zo súťažného, dobrovoľníckeho aj pracovného prostredia Slovenskej debatnej asociácie. Pre SDA tvoril metodiku a koordinoval neformálne vzdelávanie na stredných školách po celom Slovensku. Je autorom metodiky pre holandskú sekciu International Debate Education Association, ako aj pre 17 európskych debatných vzdelávacích organizácií. Organizoval Letnú akadémiu kritického myslenia a spoluorganizoval Letnú akadémiu Discover. Lektorsky spolupracuje s viacerými platformami v oblasti tretieho sektora. Je autorom pracovných zošitov Kritické myslenie pre ZŠ a pre gymnáziá s osemročným štúdiom publikované vo vydavateľstve Expol Pedagogika.

Pracovné zošity KRITICKÉ MYSLENIE
pre základné školy a osemročné gymnáziá

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6. – 7. ROČNÍK ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

 

Pracovné zošity plné cvičení a úloh zameraných na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť, najmä čítanie s porozumením a vyhodnocovanie dôležitých myšlienok, komunikovať vlastné myšlienky presvedčivo a zrozumiteľne.

• Žiaci sa učia skúmať okolitý svet, nepodliehať prvému dojmu, trénovať si myslenie a schopnosť komunikovať, prehodnocovať predsudky, odlíšiť fakty od názorov, základy argumentácie, sformulovať tvrdenie, zdôvodňovať, vyhľadávať dôkazy, vedieť urobiť informované rozhodnutie a zostaviť pravidlá vlastnej sociálnej siete.

• Úlohy a aktivity sú usporiadané do troch okruhov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené vo vnútri aj v obsahu.

• Pracovné zošity sú využiteľné na hodinách dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, na triednickych hodinách.

Viac informácií nájdete tu

 

Mohlo by vás zaujímať:

Balík na rozvoj kritického myslenia

 

Pracovné listy s historickými prameňmi na skúmanie minulosti i prítomnosti a materiál pre učiteľov s návodmi, ako rozvíjať kritické myslenie, interpretačné spôsobilosti žiakov, a ako primäť žiakov pracovať s multiperspektivitou v rámci jedného historického javu. Lebo "pravdu" možno mať rôznymi spôsobmi...

 

 

 

Súčasťou BALÍKA NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV je dvojica titulov:

1. Materiál pre učiteľa Pátrame po reči iného

2. Pracovné listy pre žiakov Multiperspektivita v 26 učebných figúrach

• Pomáhajú prostredníctvom historických prameňov, tzv. učebných figúr pátrať po reči iného – inak mysliaceho a konajúceho.

• Rozvíjajú skúmateľské a interpretačné spôsobilosti, kritický prístup a myslenie žiakov.

• Umožňujú žiakom pravidelne si osvojovať istú mieru pochybností a zodpovedného skepticizmu ako jeden z predpokladov skúmania minulosti.

 

Viac informácií nájdete tu