MYSLÍME HLAVOU, UČÍME ANGLIČTINU ZÁBAVNE A HRAVO!

MYSLÍME HLAVOU, UČÍME ANGLIČTINU ZÁBAVNE A HRAVO!
Dátum: 
31.03.2020 - 07.04.2020
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Prihláška
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozýva

na bezplatné školenie pre učiteľov základných škôl a špeciálnych pedagógov

MYSLÍME HLAVOU, UČÍME ANGLIČTINU ZÁBAVNE A HRAVO!

Ako učiť cudzí jazyk efektívne od mala?

Príďte sa dozvedieť o zaujímavých metódach, aktivitách a knižkách, ktoré vám pomôžu zvýšiť aktivitu vašich žiakov na hodinách anglického jazyka. Workshop zároveň prinesie aj nové jazykové inšpirácie pre učiteľov a špeciálnych pedagógov, ktorí sa venujú vzdelávaniu žiakov s poruchami učenia a pozornosti.

CIEĽ:

Hravou a jednoduchou formou priblížiť angličtinu žiakom 1. a 2. ročníka ZŠ. Ukázať, ako nenásilnou formou priviesť žiakov 2.ročníka k prvopočiatkom čítania a písania v angličtine. Ako správne používať doplnkové materiály pri práci s heterogénnou triedou. Ako efektívne pracovať so žiakmi 3. a 4. ročníka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predovšetkým s poruchami učenia a pozornosti.

OBSAH ŠKOLENÍ:

Učíte prvákov, druhákov, tretiakov alebo štvrtákov angličtinu? Lámete si hlavu nad tým, ako cudzí jazyk naučiť žiakov čo najefektívnejšie? Nechcete ich vystrašiť a pýtate sa sami seba:

☼ Ako ich naučiť frázy a slovíčka rýchlo, zábavne a hravo?

☼ Kedy a ako začať s počúvaním, hovorením a písaním v anglickom jazyku?

☼ Kde vziať vhodné detské piesne a ďalšie tvorivé materiály v angličtine?

☼ Čo so žiačikmi, ktorým sa cudzí jazyk ťažšie učí kvôli poruchám učenia a pozornosti?

Pokúsime sa zodpovedať všetky vaše otázky pri výučbe cudzích jazykov na prvom stupni ZŠ.

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ:

Učitelia cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ, asistenti a špeciálni pedagógovia

ČO VÁM UKÁŽEME:

☑ Ako pracovať so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

☑ Možnosti, ako si osvojovať angličtinu použitím pesničiek, jednoduchých príbehov, riekaniek a komiksov.

☑ Ako pri budovaní slovnej zásoby používať obrázkové karty, doplnkové materiály a rôzne typy hier.

☑ Ako pri výučbe motivovať žiakov zapojením ich zmyslov prostredníctvom didaktických cvičení – strihanie, lepenie, vyfarbovanie a podobne.

PREČO:

Podelíme sa s vami o nové nápady a typy aktivít, ktoré môžeme realizovať. To všetko s cieľom, aby sme mohli stále napredovať.

MIESTO A ČAS:

od 31. marca do 7. apríla 2020

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

90 minút


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Bratislava 31.03.2020 utorok 11.00-12.30 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C
Trnava 02.04.2020 štvrtok 11.00-12.30 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Priemyselná 4 Aula – prízemie
Trenčín 03.04.2020 piatok 08.30-10.00 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150 – 1. poschodie
Košice 06.04.2020 pondelok 11.00-12.30 Okresný  úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie 
Zvolen 07.04.2020 utorok 11.00-12.30 Mestský úrad, Námestie slobody 22 Zasadacia miestnosť – prízemie

Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Bratislava 31.03.2020 utorok 11.00-12.30 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C
Trnava 02.04.2020 štvrtok 11.00-12.30 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Priemyselná 4 Aula – prízemie
Trenčín 03.04.2020 piatok 08.30-10.00 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150 – 1. poschodie
Košice 06.04.2020 pondelok 11.00-12.30 Okresný  úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie 
Zvolen 07.04.2020 utorok 11.00-12.30 Mestský úrad, Námestie slobody 22 Zasadacia miestnosť – prízemie

Lektorka školení: Mg. Libuša Bednáriková

V roku 2009 absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako učiteľka predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk, výtvarná a etická výchova na viacerých školách v Bratislave (SPŠE Karola Adlera, ZŠ Karloveská 61, Gymnáziu Grösslingová 18, QSI, International School of Bratislava). V roku 2016 absolvovala špeciálnu štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka v odbore prekladateľstvo. Od septembra 2017 pôsobí na Súkromnej spojenej škole Cambridge International School v Bratislave ako učiteľka slovenského jazyka a slovenčiny pre cudzincov. Od roku 2013 spolupracuje s odborným nakladateľstvom RAABE Slovensko pri tvorbe testov a pracovných listov zo slovenského jazyka a anglického jazyka. Lektorka má bohaté skúsenosti s výučbou detí s poruchami učenia a pozornosti.

Lektorka školení: Mgr. Elena Kováčiková, PhD.

V roku 2000 ukončila vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo predmetov pre ročníky 5. – 12., anglický jazyk – hudobná výchova. V rokoch 2009 – 2011 pokračovala v štúdiách na Masarykovej univerzite v Brne, kde absolvovala doktorandskú prípravu v odbore Odborová didaktika. V roku 2013 získala na UKF v Nitre titul PhD. v odbore Didaktika anglického jazyka a literatúry, v študijnom odbore Odborová didaktika. Sedem rokov pôsobila v Inštitúte jazykovej a interkultúrnej komunikácie E-KU v Nitre ako učiteľka anglického jazyka u detí aj dospelých v skupinovej, individuálnej a firemnej forme výučby. V rokoch 2007 – 2013 pôsobila ako odborný asistent na Katedre jazykov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU Nitra. Od roku 2013 pracuje ako odborný asistent katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií na Pedagogickej fakulte UKF Nitra, kde je ako hlavný metodik zodpovedná za prax v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výučbu prevažne metodických predmetov. Svoje učiteľské skúsenosti využila aj pri spoluautorovaní učebníc anglického jazyka pre 3.- 4. ročník. Popri práci na fakulte učí anglický jazyk tretí a piaty ročník na súkromnej ZŠ Makovičky v Nitre.

Moderná pracovná učebnica anglického jazyka pre 1.ročník ZŠ približuje žiakom cudzí jazyk hravou formou. Jej ústrednou postavou je netopierik Matt, ktorý sprevádza žiakov na ich ceste k anglickému jazyku. Kombinuje stránky klasickej učebnice a pracovného zošita. Prináša materiály vhodné aj pre heterogénne triedy. Špeciálne vytvorená pre prvý kontakt dieťaťa s anglickým jazykom. Obsahuje aj lekcie s prvkami metodiky CLIL, kde sa žiaci pri výučbe angličtiny zoznamujú s inou kultúrou aj s poznatkami z iných vyučovacích predmetov (napr. matematika, prvouka a pod.).
Obsah je koncipovaný v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ.
Metodická príručka pre učiteľa MATT the Bat 1 je odborným a metodickým sprievodcom v slovenskom jazyku pri práci s pracovnou učebnicou MATT the Bat 1 Angličtina pre prvákov a podporuje profesionálny rozvoj učiteľa.
✧ Poskytuje odbornú a metodickú podporu učiteľovi pri výučbe angličtiny.
✧ Prináša inšpirácie, ako pracovať s pracovnou učebnicou MATT the Bat
✧ Ponúka námety na cvičenia pre žiakov s rôznymi schopnosťami.
✧ Obsahuje prepis všetkých textov na počúvanie.
Pracovná učebnica je zameraná na precvičovanie orálnych zručností: na počúvanie, porozumenie hovorenému slovu a rozprávanie (obsahuje pesničky, rytmické riekanky, situácie zo života rovnako starých detí a veselé príbehy zvieratiek). Nenásilnou formou sa snaží priviesť k prvopočiatkom čítania v angličtine (rozoznávanie známych slov). Zároveň vedie žiakov k precvičovaniu grafomotoriky a nacvičovaniu písania jednoduchých slov.
Obsah učebníc je koncipovaný v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ.
Učiteľom anglického jazyka zjednodušuje nielen prácu s pracovnou učebnicou, ale aj realizáciu výučby angličtiny tak, aby bola účinná, efektívna, zábavná a časovo zvládnuteľná. V úvodnej, všeobecnej časti metodickej príručky sú podrobnejšie informácie týkajúce sa jednotlivých častí pracovnej učebnice, ktoré sa pravidelne opakujú, a ďalšie základné metodické pokyny a návody.

Celú sériu MATT The Bat 1 a MATT The Bat 2 ešte dopĺňajú Materiály na kopírovanie a Obrázkové karty:

Doplňujúce materiály na hodiny angličtiny pre I.ročník s MAT the Bat 1
Doplňujúce materiály na hodiny angličtiny pre II.ročník s MAT the Bat 2
PRIPRAVUJEME
Pracovný zošit Kuliferdo – angličtina je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predovšetkým s poruchami učenia a pozornosti. Vďaka pracovnému zošitu si môžu žiaci precvičovať učivo 3. a 4. ročníka ZŠ tempom a spôsobom, ktoré sú pre nich primerané. Obsah je koncipovaný v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ. Zahŕňa všetky základné témy a gramatické štruktúry, ktoré žiaci v 3. a 4.ročníku preberajú, je ho preto možné použiť so všetkými bežne používanými učebnicami angličtiny. Pracovný zošit sa dá používať na hodine alebo aj na samostatnú prácu na doma. Pri svojej práci ho môžu používať aj špeciálni pedagógovia.
Pesničky v anglickom jazyku pre 4- až 9-ročné deti – balenie obsahuje spevník a USB nosič.
✧ Až 15 tradičných piesní pre deti v anglickom jazyku na USB kľúči.
✧ Počúvanie a spievanie ako prirodzená forma budovania slovnej zásoby detí.
✧ Obsahuje notové zápisy aj preklady všetkých piesní.

Všetky učebnice, metodické príručky a ďalšie materiály, ktoré vám poskytnú pomocnú ruku na hodinách cudzích jazykov, nájdete na www.raabe.sk

Radi by sme vám dali do pozornosti aj ☛ CUDZOJAZYČNÚ BELETRIU LIBRE (5 svetových jazykov)☚ a ☛ Jazykové učebnice a slovníky☚ z Edície PONS.

Viac informácií o možnosti uplatniť si akciu "15 nakúpte + 10 dostanete" získate u našich obchodných konzultantov.

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

✓ Okresnému úradu v Košiciach

✓ Okresnému úradu v Trenčíne

✓ Mestskému úradu vo Zvolene

✓ Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

✓ Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať učiteľom nové skúsenosti a informácie.

PARTNER ŠKOLENÍ:

☗ Domov