Technika – Pripravujte na skutočný život!

Dátum: 
11.09.2017 - 21.09.2017
Adresa: 
Viaceré mestá
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
 • Info
 • Produkty
 • Garanti
 • Partneri
 • WoW

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

Vás pozývajú

na bezplatné školenie pre pedagógov základných škôl pod názvom

Technika – Pripravujte na skutočný život!

CIEĽ: Rozvíjanie manuálnych zručností žiakov v ZŠ vo vzťahu k posilneniu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

OBSAH:

 • Predstavenie nových, alternatívnych spôsobov vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.
 • Možnosť vyskúšať si, ako aktívnym spôsobom rozvíjať natoľko potrebnú kreativitu a manuálne zručnosti.
 • Manipulácia s elektrickými spotrebičmi, bezpečnosť práce, rodinný rozpočet – názorné ukážky, ako viesť atraktívnu a zmysluplnú výučbu, ktorá motivuje žiaka.
 • Ukážky modelových hodín s využitím námetov na tvorbu aj potrebnej teórie vďaka pracovným zošitom Technika.
 • Predstavenie metodickej príručky WOW pre učiteľov predmetu Technika, ktorá prináša obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP pre ZŠ a obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov (vrátane inštruktážnych videí).
 • Skupinová práca – napríklad: ako vytvoriť vlastnú stolovú hru alebo ako postaviť drevenicu s využitím nových pracovných námetov.

PREČO: Príďte si vyskúšať skupinovú prácu na konkrétnych úlohách a zistíte, ako deti v téme motivovať alebo ako evaluovať ich produkty. Presvedčte sa, že aj vaši žiaci dokážu tvoriť. Učiť predmet Technika rozhodne nie je nuda!

MIESTO A ČAS: od 11. do 20. septembra 2017. Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie školenia: 120 minút.

PRACOVNÉ ZOŠITY TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. a 9. ROČNÍK ZŠ

 • Pracovné zošity Technika pre základné školy zodpovedajú obsahovému štandardu pre predmet Technika.
 • Vychádzajú ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ – so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole.
 • Sú užitočnou pomôckou pre všetkých učiteľov, ktorí stoja pred otázkou, ako pokryť vo vyučovaní aj témy z oblasti technika a ekonomika domácností.

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY PRI NÁKUPE
PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA:

Počet pracovných zošitov
Cena / kus
1 – 9
5 €
10 – 24
4 €
25 a viac
3 €

METODIKA TECHNIKA
Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ

PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA teraz môžete získať METODIKU TECHNIKA ZADARMO!

 • Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
 • Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
 • Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
 • Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
 • Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

Pri objednávke 30 pracovných zošitov TECHNIKA (akákoľvek kombinácia ročníkov) uveďte do poznámky heslo: METODIKA TECHNIKA

Hlavný garant:

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Pedagogická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni, vedúci Oddelenia technickej výchovy na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni a vedúci Centra didaktických a multimediálnych výukových technológií.
Absolvent doktorandského štúdia „Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní“. Jeho hlavným predmetom záujmu je využitie moderných technických výukových prostriedkov vo vzdelávaní a implementácia nových technológií najmä do výučby technicky orientovaných predmetov na základných školách. Výsledky metodickej a výskumnej činnosti publikuje v podobe celého radu odborných článkov, publikácií alebo úžitkových a priemyselných vzorov.
Slovenskí učitelia už mali možnosť zoznámiť sa s Mgr. Janom Krotkým, Ph.D. na viacerých konferenciách RAABE, kde pravidelne vedie workshopy venované hlavne netradičnému pohľadu na výučbu technicky orientovaných predmetov na základnej škole.

Ostatní školitelia:

Mgr. Andrej Fujas

Základná škola, Hradná 22 Nové Zámky
 

PaedDr. Milan Križan

ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou č. 604
 

Mgr. Viktor Šidlík

Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa
Absolvoval Fakultu športu v Prešove. Učí na základnej škole v Ždani, kde vyučuje predmety technika, svet práce, telesná výchova a informatika. Pripravuje žiakov na školské a okresné olympiády v technike, v ktorých sú úspešní.

Mgr. Saskia Oľhová

ZŠ Sibírska 42, Prešov
Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Pracuje ako učiteľka druhého stupňa na základnej škole v Prešove, kde vyučuje predmety technika a matematika.

Mgr. Milan Drgoň

ZŠ s MŠ Budmerice
Študoval na Pedagogickej fakulte v Nitre aprobáciu fyzika – základy techniky. Pôsobil 7 rokov na gymnáziu v Modre, 10 rokov na základnej škole v Pezinku a od roku 2005 učí na ZŠ s MŠ Budmerice.

Mgr. Anna Hagarová

ZŠ s MŠ Smolenice
Vyštudovala aprobáciu matematika – fyzika na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Ako učiteľka pôsobila 42 rokov na viacerých základných školách, spolupracovala na Národnom projekte Podpora polytechnickej výchovy na základných školách. V súčasnosti pôsobí na ZŠ s MŠ v Smoleniciach, kde vyučuje fyziku a techniku. K technike má pozitívny vzťah už od štúdia na SPŠ strojníckej, získané poznatky využíva pri vyučovaní tohto predmetu.

Mgr. Anetta Omámiková

ZŠ s MŠ Udiča
Absolvovala štúdium na PF v Nitre v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra – hudobná výchova. Je učiteľkou 2. stupňa základnej školy v Udiči, vyučuje taktiež predmet technika. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov si doplnila 1. atestáciu, absolvovala rôzne vzdelávania podporujúce rozvoj profesionality. Ako dlhoročná výchovná poradkyňa absolvovala cyklické vzdelávanie Rozvoj profesionality výchovného poradcu školy či vzdelania s celoštátnou platnosťou. Ako správkyňa Knižnično-informačného centra vypracovala úspešný projekt v rámci výzvy MŠ SR Digitalizácia školských knižníc. V školskom roku 2016/2017 sa ako vyučujúca predmetu technika zapojila do projektu RAABE WOW v rámci overovania a hodnotenia pracovnej verzie metodických materiálov.

Mgr. Jana Laubertová

Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
Vyštudovala Fakultu prírodných vied UMB Tajovského v Banskej Bystrici. Pracuje na základnej škole v Banskej Bystrici ako učiteľka predmetov fyzika, informatika a technika. Absolvovala vzdelávanie v oblasti využitia IKT vo vyučovaní fyziky a techniky, má dlhoročné skúsenosti s vyučovaním informatiky. Je koordinátorkou súťaží Technický talent, Technická olympiáda a fyzikálna olympiáda.

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

 • Strednej odbornej škole podnikania v Prešove
 • Okresnému úradu v Košiciach
 • Mestskému úradu v Poprade
 • Okresnému úradu v Banskej Bystrici
 • Mestskému úradu vo Zvolene
 • Mestskému úradu v Martine
 • Okresnému úradu v Trenčíne
 • Okresnému úradu v Trnave
 • Gymnáziu na Párovskej 1 v Nitre
 • Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať učiteľom základných škôl nové skúsenosti a informácie.

Medzinárodná konferencia „Best practice results from Erasmus+: A Conference on Dissemination and Impact in the School Sector“ – Konferencia o diseminácii a dopade v sektore školského vzdelávania sa konala v dňoch 17. – 19. mája 2017 v Bonne.
Takmer priamo z tlačiarne do Senca medzi účastníkov 6. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 4 dorazila aj celkom nová a skutočne jedinečná metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ – TECHNIKA. Tento výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska môžu učitelia získať celkom zadarmo.
V mnohých európskych krajinách je značná „priepasť“ medzi tým, čo sa učí v triede, a skutočným svetom, v ktorom žiaci žijú. Časť problému tkvie v tom, že učitelia majú obmedzený prístup k metodickým materiálom, ktoré by im pomohli zdôrazniť to, čo je dôležité. Navyše väčšina učebných osnov je zameraných len na úspešné zloženie skúšok, v dôsledku čoho sa učitelia zameriavajú striktne len na to, aby splnili vzdelávacie štandardy a očakávania študentov, učiteľov a rodičov.
Odborné nakladateľstvo RAABE so sídlom v Bratislave od 1. septembra 2015 realizuje spolu s partnermi nadnárodný projekt World of Work, ktorého zámerom je skvalitniť výučbu v rámci vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Súčasťou projektu je i prieskum mapujúci aktuálny stav systému výučby v tejto vzdelávacej oblasti. Ako je na tom Človek a svet práce na Slovensku, v Česku a Nemecku? Čo majú krajiny spoločné a čím sa naopak odlišujú?