Učíte žiakov rozumieť peniazom?

Dátum: 
23.09.2019 - 27.09.2019
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozýva

na bezplatné školenie pre základné školy

UČÍTE ŽIAKOV ROZUMIEŤ PENIAZOM?

CIEĽ:

Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov na 1. a 2. stupni základnej školy.

Problematika výchovy a vzdelávania na podporu rozvoja finančnej gramotnosti je v rozsahu uvedenom v Národnom štandarde finančnej gramotnosti (NŠFG) povinnou súčasťou základného vzdelávania. NŠFG, vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania. Dôraz sa kladie na praktické využitie poznatkov a prepojenie s realitou, nielen na nadobudnutie teoretických vedomostí.

OBSAH:

☑ Ako rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov v základných školách v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti?

☑ Do akých predmetov ho začleniť a aké metódy vo výučbe uplatňovať?

☑ Ako prakticky rozvíjať finančnú gramotnosť v rámci jednotlivých učebných predmetov?

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ:

☑ učitelia 1. a 2. stupňa základných škôl,

☑ koordinátori finančnej gramotnosti

ČO VÁM UKÁŽEME:

námety na rozvíjanie finančnej gramotnosti,

možnosti rozvíjania zručností žiakov so zameraním na rozvoj finančnej gramotnosti,

ukážky pracovných listov pre žiakov 1.-9. ročníka ZŠ,

ukážky metodickej pomôcky pre učiteľa,

návody, ako možno jednoduchými úlohami a aktivitami upevniť základné poznatky žiakov,

námety na samostatnú a tímovú prácu žiakov,

ukážky využívania praktických cvičení na rozvíjanie finančnej gramotnosti.

PREČO:

Príďte pomocou praktických ukážok načerpať nové podnety a inšpirácie pri rozvíjaní finančnej gramotnosti žiakov v základnej škole.

MIESTO A ČAS:

od 23. do 27. septembra 2019

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

105 minút (1 hod. 45 min.)


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Košice 23.09.2019 pondelok 11.15-13.00 Okresný úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Poprad 24.09.2019 utorok 11.15-13.00 Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Malá zasadacia miestnosť
Banská Bystrica 25.09.2019 streda 11.15-13.00 Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Trenčín 26.09.2019 štvrtok 11.15-13.00 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150
Bratislava 27.09.2019 piatok 11.15-13.00 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň B

Lektorka školení: PaedDr. Mária Kubovičová

Bezplatné školenia RAABE povedie PaedDr. Mária Kubovičová, ktorá už 33 rokov pracuje v školstve. Pôsobila na rôznych pracovných pozíciách a síce ako učiteľka 1. – 4. ZŠ, zástupkyňa riaditeľa školy, školská inšpektorka. Je autorkou niekoľkých učebných a metodických materiálov.

V súčasnosti pracuje ako riaditeľka základnej školy s materskou školou, kde riadi 17 tried ZŠ, elokované pracovisko materskej školy s počtom 5 tried. Venuje sa tiež publikačnej činnosti a lektorovaniu materiálov vydavateľstva RAABE.

Pracovné zošity Finančná gramotnosť pre 1. – 4. ročník a 5. – 9. ročník základnej školy

☀ Obsah pracovných zošitov je spracovaný podľa aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti verzie 1.2.

☀ Úlohy a aktivity obsiahnuté v pracovných zošitoch sú zamerané na praktické precvičenie učiva, vedú žiakov k vyhľadávaniu informácií, rozvíjajú kritické myslenie, učia ich rozoznávať potrebné od zbytočného, odlíšiť pravdivého od nepravdivého aj efektívne využívať informácie a zdroje dostupné z okolia a internetu, na získavanie zručností a rozvíjanie stratégií potrebných pre život. Opierajú sa o čitateľské stratégie, o kritické myslenie, ktoré žiaka vedú k zodpovednejšiemu rozhodovaniu a správaniu.

☀ Žiaci majú možnosť priebežne nadobúdať zručnosť ako narábať s peniazmi, oboznámiť sa s tým, čo je inflácia, získavajú poznatky o základných právach spotrebiteľa a pod. V rámci rôznych projektov riešia zaujímavé, veku primerané a zábavné úlohy.

☀ Žiaci sa učia plánovať a vytvárať rozpočet, získavajú zručnosti, vďaka ktorým môžu využívať svoje zdroje a učia sa tiež efektívne spolupracovať v tíme. Využívajú rôzne formy spolupráce, uvedomujú si mieru zodpovednosti pri plnení cieľov a zároveň sa učia vhodnej komunikácii s rovesníkmi a dospelými.

☀ Oba pracovné zošity úzko korešpondujú s metodikou pre učiteľov – Finančná gramotnosť. Spoločne tak obe pomôcky pomáhajú naplniť požiadavku zakomponovania, aplikácie tém finančnej gramotnosti a ich prirodzené začlenenie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Finančná gramotnosť – materiál pre učiteľa

Metodická pomôcka, ktorej hlavným cieľom je zefektívniť prácu učiteľov pri zapracúvaní a aplikácii tém finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu.
Obsahuje ďalšie námety témy a metodické komentáre, ktoré uľahčujú prácu s pracovnými zošitmi Finančná gramotnosť pre 1. – 4. ročník ZŠ a 5. – 9. ročník ZŠ.

VIAC INFORMÁCIÍ TU

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

✓ Okresnému úradu v Košiciach

✓ Mestskému úradu v Poprade

✓ Okresnému úradu v Banskej Bystrici

✓ Okresnému úradu v Trenčíne

✓ Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom nové skúsenosti a informácie.

☗ Domov