Viete, ako pomôcť žiakom s problémami pri učení?

Dátum: 
19.08.2019 - 23.08.2019
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Lektori
  • Produkty
  • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozýva

na bezplatné školenie pre základné a špeciálne školy

Viete, ako pomôcť žiakom s problémami pri učení?

Žiakov s poruchami učenia stále pribúda. Štátny vzdelávací program dal priestor tomu, aby sa v školách zaradil aj predmet Rozvíjanie špecifických funkcií – pre žiakov s rôznymi poruchami učenia. Učitelia sa však zavádzaniu tohto predmetu do rozvrhov vyhýbajú s odôvodnením, že im chýba metodická podpora na prácu. Teraz už táto výhovorka neobstojí...

OBSAH ŠKOLENÍ:

☛ Ako rozvíjať špecifické funkcie žiakov v škole v súlade so vzdelávacím programom pre zdravotne znevýhodnené deti?

☛ Ako podporovať u žiakov osvojenie si správnych učebných návykov vo vybraných vyučovacích predmetoch – slovenský jazyk a matematika?

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ:

☑ učitelia 1. stupňa základných škôl,

☑ učitelia zo špeciálnych škôl,

☑ učitelia nultého a prípravného ročníka v ZŠ,

☑ asistenti, špeciálni pedagógovia,

☑ odborní pedagogickí zamestnanci CPPPaP a CŠPP.

ČO VÁM UKÁŽEME:

☑ námety na komplexné rozvíjanie špecifických funkcií,

☑ predstavenie možností rozvíjania zručností žiakov so zameraním na predmet matematika a slovenský jazyk,

☑ ukážky pracovných listov pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ s vývinovými poruchami učenia,

☑ návody ako možno jednoduchými a zábavnými aktivitami (strihanie, lepenie, vyfarbovanie...) upevniť základné poznatky žiakov,

☑ námety na samostatnú prácu žiakov, ukážky využívania špecifických prvkov podpory rozvíjania ich špecifických funkcií.

PREČO:

Príďte pomocou praktických ukážok načerpať nové podnety a inšpirácie pri rozvíjaní špecifických funkcií žiakov v základnej a špeciálnej škole.

MIESTO A ČAS:

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

90 minút

V mestách, ktoré sú vyznačené červenou farbou, je kapacita naplnená a na školenie sa už nie je možné prihásiť.


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Košice 19.08.2019 pondelok 11.00-12.30 Okresný úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Poprad 20.08.2019 utorok 11.00-12.30 Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Malá zasadacia miestnosť
Banská Bystrica 21.08.2019 streda 11.00-12.30 Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Trenčín 22.08.2019 štvrtok 11.00-12.30 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150
Bratislava 23.08.2019 piatok 11.00-12.30 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C

Lektorka školení: Mgr. Magdaléna Labudová

Štúdium špeciálnej pedagogiky, odbor logopédia, skončila v roku 1977. Už v tom čase pracovala v školstve. Viac ako štyridsať rokov sa venuje deťom s výchovno-vzdelávacími potrebami.
Podieľala sa na príprave materiálov Štátneho pedagogického ústavu a MŠ SR v oblasti porúch učenia a správania.
Spracovala odborné posudky na knihy, pracovné listy a učebnice pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Viedla študentov pri diplomových prácach.
Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede, špeciálna pedagogička pre okres Bratislava I, zástupkyňa riaditeľa školy, riaditeľka základnej školy, ktorá mala okrem klasických tried, zaintegrované kolektívy žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchami učenia. Samozrejme sa medzi nimi našli aj žiaci s ADD, ADHD. Škola organizovala semináre pre špeciálnych pedagógov. Systém práce školy bol vybraný ministerstvom školstva na porovnanie so školou s podobnou štruktúrou detí v Sydney. Bolo konštatované, že starostlivosť je veľmi podobná a je na vysokej úrovni.
V súčasnosti pôsobí ako učiteľka na dôchodku a naďalej sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najviac deťom s Aspergerov syndrómom.

Pracovné zošity v súlade s požiadavkami vzdelávacích programov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Súbor štyroch pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na slovenský jazyk.
☀ Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, potrebujú si zopakovať alebo zábavnou formou spoznávať písmená slovenskej abecedy.
☀ Balík obsahuje diely: Samohlásky a Dvojhlásky. Spoluhlásky 1. Spoluhlásky 2. Práca s textom.
☀ Spoznávanie samohlások, dvojhlások a spoluhlások cez aktivity na strihanie, vyfarbovanie, skladanie, obťahovanie, modelovanie a lepenie.
Žiaci môžu v 1. – 3. zošite vymaľovať obrázky samohlások, dvojhlások a spoluhlások a vystihovať ich, skladať, overovať si správnosť podľa nakresleného a napísaného a pod. Každé písmenko spoznáva žiak v rámci základných aj doplnkových aktivít. Aktivity sú navrhnuté tak, aby malo každé dieťa možnosť byť úspešným a zároveň sa hravou formou naučilo čítať a písať jednotlivé písmenká.
Pracovný zošit č. 4 nadväzuje na zošity č. 1,2, 3 (samohlásky a dvojhlásky, samohlásky 1, 2) je určený na prácu s textom, vzostupne podľa náročnosti (od najjednoduchších) a podľa ročníka. Pracovný zošit je určený všetkým, ktorí si chcú precvičiť a zlepšiť čítanie. Texty sú vytvorené tak, aby boli pre malého čitateľa atraktívne svojím obsahom a podnetné spracovaním. Príbehy sú určené pre žiakov 1. stupňa, konkrétne pre prvákov je to príbeh o Kefke Efke a prvákovi Jonatánovi; pre druhákov o Ufíkovi-cestovateľovi; pre tretiakov o Rozhádaných písmenách a pre štvrtákov o Marhuľových ľudkoch. Každý z malých čitateľov nájde v príbehu zaujímavú postavu, ktorá ho vtiahne do príbehu. Čítaním si tak zlepšuje a precvičuje písmenká v slovách, ktoré sú poukladané do viet a vety tvoria príbeh. Príbeh je dieťaťu predstavovaný rôznymi spôsobmi, raz dieťa doplňuje písmená, inokedy slová alebo príbeh jednoducho nakreslí. A je toho ešte omnoho viac.

VIAC TU.

Súbor piatich pracovných zošitov zošitov je určený všetkým, ktorí začínajú spoznávať svet čísel.
☀ Prinášajú možnosť spoznávať a naučiť sa jednotlivé čísla obťahovaním, napísaním, vymodelovaním, ale aj vytvorením ešte pred samotným písaním.
☀ Umožňujú nacvičovanie tvarov jednotlivých čísel, ale aj precvičovanie čísel do 20 v jednoduchých príkladoch a zaujímavých slovných úlohách.
☀ Učia násobenie a delenie zábavnou formou.
☀ Poskytujú možnosť zábavnou formou si precvičiť riešenie jednoduchých a zložitých úloh so zápisom, výpočtom a skúškou správnosti.
Každé číslo od 0 do 9 má žiak možnosť spoznávať prostredníctvom viacerých pracovných listov. Postupne si každé číslo môže vyfarbiť, vystrihnúť, poskladať, priradiť počet predmetov k danému číslu, nájsť, ukázať, jednoducho si zábavnou formou upevniť základné poznatky, ktoré sú dôležitými pre každého prváka, ktorý sa zoznamuje s číslami v matematike.
Pracovný zošit je viazaný na príbeh o ujovi Filkovi a tete Kvetke, ktorí majú za susedov dvoch prvákov Peťka a Karolínku. Spoločne počítajú, hľadajú, dokresľujú počty k číslam a tie sa aj postupne naučia. Zabaviť sa počas matematiky a naučiť sa čísla od 1 do 10 môže aj ten, kto tento pracovný zošit otvorí a pridá sa k dvom zvedavým prvákom. Pracovné listy sú vytvárané tak, aby si dieťa malo možnosť precvičiť naučené číslo. V začiatkoch sú spracované s dôrazom na precvičovanie a upevňovanie jedného čísla, neskôr sú pracovné listy koncipované tak, aby dieťa pracovalo s dvomi a viacerými číslami paralelne. To je overený spôsob, ako zakotviť dané číslo do matematického myslenia dieťaťa s danými poruchami.
Pracovný zošit je viazaný na dobrodružstvá Desaťnôžky, malej húseničky, ktorá túžila byť veľkou Dvadsaťnôžkou. Počas svojho putovania spoznávala rôzne chute ovocia, zeleniny a s nimi aj čísla od 10 do 20. Žiak objaví čaro matematiky napísaním čísla, sčitovaním, odčítaním v obore do 20, doplňovaním, dokresľovaním a používaním znakov +, -, = .
Pracovný zošit je viazaný na príbeh, počas ktorého je žiak motivovaný k riešeniu úloh na násobenie a delenie. Popri nácviku násobilky má možnosť riešiť jednoduché príklady na násobenie a delenie, riešiť slovné úlohy, kresliť, spájať, doplňovať. Počas celého riešenia úloh je podporovaná aj schopnosť pamätať si udalosti, ktoré sa odohrali.
Pracovný zošit je viazaný na príbeh rodiny Vyškerených, ktorí sú pestovateľmi ovocia a zeleniny. Žiak je motivovaný k riešeniu slovných úloh, s ktorou sa táto rodina stretáva každodenne (nákup, predaj, pestovanie, zber, či oprava). V úlohách si žiak precvičí sčitovanie, odčítavanie, násobenie a delenie prirodzených čísel. Počas celého riešenia sa zabaví, ale aj precvičí schopnosť pamätať si udalosti, ktoré sa v rodine Vyškerených odohrali.

VIAC TU.

Súbor siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.
Pracovné zošity KuliFerdo sú výnimočnou pomôckou, lebo sú:
☀ systematické, praktické, motivačné,
☀ maximálne využiteľné v rámci vyučovacieho procesu,
☀ výborným nástrojom na sledovanie individuálneho pokroku žiakov,
☀ účinnou pomôckou pre rodičov,
☀ majú jasne zadefinovaný cieľ (reedukácia špecifických porúch učenia) a cieľovú skupinu (1. až 4. ročník ZŠ).)
Súbor pracovných zošitov Kuliferdo obsahuje pracovné zošity s týmto zameraním:
☀ Orientácia
☀ Pozornosť I
☀ Pozornosť II
☀ Pozornosť III
☀ Zrakové vnímanie I
☀ Zrakové vnímanie II
☀ Sluchové vnímanie

VIAC TU.

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

✓ Okresnému úradu v Košiciach

✓ Mestskému úradu v Poprade

✓ Mestskému úradu v Banskej Bystrici

✓ Okresnému úradu v Trenčíne

✓ Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom nové skúsenosti a informácie.

☗ Domov