VLASTIVEDA OD A PO Z

Dátum: 
20.09.2023 - 04.10.2023
Adresa: 
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na sériu troch na seba nadväzujúcich online bezplatných školení pre učiteľov s názvom

Vlastiveda od A po Z

Sériu online školení tvoria tri na seba nadväzujúce školenia, po absolvovaní ktorých získa každý účastník certifikát o absolvovaní:

ONLINE ŠKOLENIE 1:
Rozvoj kognície (vzdelávania) žiaka vo vlastivede

Dátum školenia 1: 20. september 2023

Čas: 17:00 hod.

Prostredníctvom učenia na hodinách vlastivedy si žiaci a žiačky rozvíjajú jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti tým, že majú možnosť slovne alebo písomne prezentovať svoje vedomosti z poznávania vlastnej obce, návštevy okolitých obcí či vybraných oblastí na Slovensku. Získavajú mnoho informácií verbálne, alebo analýzou obrázka, či ilustrácie, ich popisu, prípadne cez námety na skupinovú prácu, vychádzku a aktivity v teréne mimo triedy, alebo praktickou činnosťou, ktorú je možné vykonávať v rámci medzipredmetových vzťahov.

Prostredníctvom webinára vám predstavíme metodiku a typy úloh na predmete vlastiveda, ktorými je u žiakov možné dosiahnuť kognitívny rozvoj v 3. a 4. ročníku ZŠ.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 1

● Poukážeme na súčasné vyučovanie vlastivedy na 1. stupni a potrebu zmeny zavedením nových prístupov pre získavanie poznatkov z predmetu vlastiveda.

● Charakterizujeme predmet vlastiveda v 3. a v 4. ročníku. Poukážeme na hlavné schopnosti, ktoré by žiaci mali získať.

● Predstavíme si rôzne metódy a formy vo vlastivednom vzdelávaní zameraných na rozvoj kongitívnej stránky osobnosti žiaka.

● Predstavíme si novú učebnicu a PZ vlastivedy pre tretiakov a štvrtákov.

● Ukážeme si rôzne typy úloh, ktoré môžu byť inšpiráciou na hodinách vlastivedy v oblasti rozvoja kognície žiakov.

● Predstavíme spôsoby používania inovatívnych, kreatívnych a praktických úloh na hodinách vlastivedy, ktoré budú zamerané na rozvoj bádania, kritického myslenia, prácu s textom, čítania s porozumením, orientáciu v teréne...

ONLINE ŠKOLENIE 2:
Rozvoj emocionalizácie (prežívania) žiaka vo vlastivede

Dátum školenia 2: 26. september 2023

Čas: 17:00 hod.

Práve čas a priestor sú chápané ako základné kategórie každodenného života, v ktorom ľudia žijú, stretávajú sa, komunikujú spolu a pretvárajú svoje prostredie. V 3. ročníku sa vlastiveda dominantne zameriava na poznávanie bližšieho aj širšieho okolia vlastnej obce, ktorá je obyčajne aj bydliskom žiakov, prípadne obce, v ktorej žiaci navštevujú školu. Aj v tomto prípade je však dôležité žiakov viesť k vnímaniu vlastnej obce, k možnostiam ako dokáže jednotlivo prispieť k jej zveľaďovaniu či napredovaniu. A to môže v širšom kontexte tvoriť základ k vnímaniu potrieb pre celú krajinu.

Prostredníctvom webinára vám predstavíme metodiku a typy úloh, na predmete vlastiveda, ktorými je u žiakov možné dosiahnuť psychomotorický rozvoj v 3. a 4. ročníku ZŠ.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 2

● Poukážeme na súčasné vyučovanie vlastivedy na 1. stupni a potrebu zmeny zavedením nových prístupov pre rozvoj emocionalizácie žiakov.

● Charakterizujeme predmet vlastiveda v 3. a v 4. ročníku. Poukážeme na hlavné schopnosti, ktoré by žiaci mali získať.

● Predstavíme si rôzne metódy a formy vo vlastivednom vzdelávaní zameraných na rozvoj afektívnej stránky osobnosti žiaka.

● Predstavíme si novú učebnicu a PZ vlastivedy pre tretiakov a štvrtákov.

● Ukážeme si rôzne typy úloh, ktoré môžu byť inšpiráciou na hodinách vlastivedy v oblasti emocionalizácie a konatívnej stránky osobnosti žiaka.

● Predstavíme spôsoby používania inovatívnych, kreatívnych a praktických úloh na hodinách vlastivedy, ktoré budú zamerané na rozvoj bádania, kritického myslenia, prácu s textom, čítania s porozumením, orientáciu v teréne...

ONLINE ŠKOLENIE 3:
Rozvoj psychomotoriky (manuálnych zručností) žiaka vo vlastivede

Dátum školenia 3: 4. október 2023

Čas: 17:00 hod.

Práve čas a priestor sú chápané ako základné kategórie každodenného života, v ktorom ľudia žijú, stretávajú sa, komunikujú spolu a pretvárajú svoje prostredie. V 3. ročníku sa vlastiveda dominantne zameriava na poznávanie bližšieho aj širšieho okolia vlastnej obce, ktorá je obyčajne aj bydliskom žiakov, prípadne obce, v ktorej žiaci navštevujú školu. Aj v tomto prípade je však dôležité žiakov viesť k vnímaniu vlastnej obce, k možnostiam ako dokáže jednotlivo prispieť k jej zveľaďovaniu či napredovaniu. A to môže v širšom kontexte tvoriť základ k vnímaniu potrieb pre celú krajinu.

Prostredníctvom webinára vám predstavíme metodiku a typy úloh, na predmete vlastiveda, ktorými je u žiakov možné dosiahnuť psychomotorický rozvoj v 3. a 4. ročníku ZŠ.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 3

Poukážeme na súčasné vyučovanie vlastivedy na 1. stupni a potrebu zmeny zavedením nových prístupov pre rozvoj manuálnych zručností žiakov.

● Charakterizujeme predmet vlastiveda v 3. a v 4. ročníku. Poukážeme na hlavné schopnosti, ktoré by žiaci mali získať.

● Predstavíme si rôzne metódy a formy vo vlastivednom vzdelávaní zameraných na rozvoj psychomotorickej stránky osobnosti žiaka.

● Predstavíme si novú učebnicu a PZ vlastivedy pre tretiakov a štvrtákov.

● Ukážeme si rôzne typy úloh, ktoré môžu byť inšpiráciou na hodinách vlastivedy v oblasti získavania manuálnych zručností žiaka.

● Predstavíme spôsoby používania inovatívnych, kreatívnych a praktických úloh na hodinách vlastivedy, ktoré budú zamerané na rozvoj bádania, kritického myslenia, prácu s textom, čítania s porozumením, orientáciu v teréne...

Prihláste sa na všetky tri časti online školenia; len po absolvovaní všetkých troch získate certifikát o absolvovaní. Prihlášky na jednotlivé online školenia nájdete TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie online školení:

3 x 70 minút

Pre koho online školenia odporúčame:

Online školenia odporúčame pre učiteľov na 1. stupni ZŠ, učiteľov vlastivedy, asistentov učiteľa, riaditeľov škôl, animátorov mimoškolských aktivít a záujmových činností.


Školenie Názov Termín Čas
školenie 1 Rozvoj kognície (vzdelávania) žiaka vo vlastivede 20.9.2023 17:00
školenie 2 Rozvoj emocionalizácie (prežívania) žiaka vo vlastivede 26.9.2023 17:00
školenie 3 Rozvoj psychomotoriky (manuálnych zručností) žiaka vo vlastivede 4.10.2023 17:00

PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Ukončila štúdium učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ rozšírené o prírodno-vlastivedno-technické vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tu pokračovala ako interná doktorandka so zameraním na predškolskú a elementárnu pedagogiku. V roku 2007 získala certifikát z odborného kurzu pedagogiky, psychológie a sociálnej práce. V súčasnosti pôsobí na Základnej škole Sama Cambela v Slovenskej Ľupči ako učiteľka pre 1. stupeň. Spolupracuje s vydavateľstvom Raabe a EXPOL PEDAGOGIKA pri tvorbe titulov pre 1. stupeň ZŠ s prírodovedným zameraním.

Učebné publikácie VLASTIVEDA pre žiakov 3. ročníka základných škôl

VLASTIVEDA PRE
3. ROČNÍK ZŠ –
UČEBNICA
VLASTIVEDA PRE
3. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÝ ZOŠIT
VLASTIVEDA PRE
3. ROČNÍK ZŠ –
METODICKÁ PRÍRUČKA –
PDF

 

Učebné publikácie VLASTIVEDA pre základné školy sú zostavené podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu a aktuálne spracované. Zábavným spôsobom oboznamujú žiakov s učivom vlastivedy v treťom a štvrtom ročníku základnej školy.

Žiakov sprevádzajú v učebniciach postavičky – tretiaci Ema a Leo, ktorí v krátkych komiksových príbehoch v úvode témy zažívajú rôzne situácie, ale najmä spoznávajú svoju obec a okolitú krajinu.

Pomocou pútavých komiksov si žiaci rozvíjajú komunikačné zručnosti a úlohami, ktoré nabádajú k vyhľadávaniu informácií, k práci s textom, k vyjadrovaniu vlastných názorov, k tvorivej činnosti či k práci v skupine, si efektívne osvoja učivo. Učebnice majú ambíciu žiakov v učení motivovať a vzbudiť u nich záujem o učivo prostredníctvom úloh, v ktorých mnohokrát niečo vytvára, skúma, háda a objavuje. Obsahujú množstvo úloh podporujúcich zážitkové učenie a kritické myslenie.

Na učebnice nadväzujú pracovné zošity, ktoré obsahujú úlohy na opakovanie a upevňovanie učiva, úlohy podporujúce bádanie, pozorovanie okolia, skupinovú prácu alebo kreativitu. Takisto nabádajú žiakov k zisťovaniu a zaznamenávaniu rôznych údajov, skúmaniu či výrobe rôznych predmetov.

Učitelia majú k dispozícii aj metodické príručky, ktoré uľahčujú učiteľovi prípravu na hodinu aj samotný priebeh vyučovacej hodiny, keďže každá strana metodickej príručky obsahuje náhľad zodpovedajúcej strany učebnice a pracovného zošita spolu s príslušnými aktivitami pre žiakov.

 

PRIPRAVUJEME

UČEBNICA A PRACOVNÝ ZOŠIT VLASTIVEDA PRE 4. ROČNÍK

 

Viac informácií nájdete tu