1 príspevok / 0 nový
janita
rodinní príslušníci - podriadenosť a nadriadenosť

Dobrý deň,

prosím Vás o vysvetlenie nasledovného:
Je možné, aby vedúcu ekonomického úseku v škole vykonávala zamestnankyňa, ktorá je neterou svojej priamo podriadenej finančnej účtovníčky? Finančná účtovníčka je jej tetou (otcovou sestrou vedúcej).

Viem, že zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov to rieši v § 7, podľa ktorého nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého.

V zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník sú:

Blízke osoby
§ 116
Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
§ 117
Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Aj napriek vyššie uvedeným legislatívnym výkladom je to nepochopené, že spolu ako nadriadená a podriadená pracovať nesmú.

Ďakujem za Váš názor.

Prajem pekný deň.