18 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Andrea22
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na zaradenie do platovej triedy, i na uznanie 60 kreditov za ukončenie rozširujúceho štúdia? Mám ukončené VŠ 2.stupňa ekonomického smeru, ukončené DPŠ na výučbu ekonom. predmetov. V tomto roku ukončím rozširujúce štúdium matematiky. Na ZŠ som začala učiť matematiku pred 6,5 rokmi, medzičasom som absolvovala DPŠ a začala študovať aj rozširujúce štúdium matematiky. Pred ZŠ som pracovala ako ekonómka. Prax mám 11 rokov (včetne administr. práce, ktorú mi ZŠ uznala čiastočne). Som zaradená v 6.platovej triede. Po ukončení DPŠ v roku 2018 sa mi plat. trieda nemenila. Chcem sa opýtať, či sa po ukončení rozširujúce štúdia matematiky dostanem do 7.platovej triedy ? A taktiež ako je to s kreditovým systémom, mám nárok aj na 60 kreditov, čo je podľa doterajších informácií 12%-né zvýšenie platu? Ďakujem za odpoveď. Andrea

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
ak ukončíte rozširujúce štúdium matematiky, tak budete kvalifikovaná na vyučovanie tohto predmetu a zaradia Vás do kariérového stupňa samostatná učiteľka a do 7. platovej triedy. Za rozširujúce štúdium môžete požiadať zamestnávateľa o priznanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej budete zaradená. Kreditový systém je od 1. 9. 2019 zrušený.

Andrea22
Rozširujúce štúdium

Ďakujem za odpoveď. Chcem sa ešte opýtať, či o priznanie príplatku za profesijný rozvoj vo výške 12% môžem požiadať po ukončení rozširujúceho štúdia aj vtedy, ak teraz som ešte nekvalifikovaná učiteľka na ZŠ? (Kvalifikovaná by som bola len na SŠ v prípade výučby ekonom. predmetov). Ďakujem pekne za odpoveď. Andrea

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
nerozumiem Vašej otázke. Myslím, že som Vám odpovedala jednoznačne. Keď ukončíte rozširujúce štúdium matematiky, budete kvalifikovaná a požiadate o príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Snáď nechcete požiadať o príplatok pred ukončením rozširujúceho štúdia.

Andrea22
Rozširujúce štúdium

Nie, to ma ani nenapadlo požiadať skôr. Len som si nebola istá, či tomu dobre chápem. Ale už rozumiem. Ďakujem.

Andrea22
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň, dňa 30.5.2023 som ukončila rozširujúce štúdium matematiky, dovtedy som učila ako nekvalifikovaná učiteľka. Štátnou skúškou som sa stala kvalifikovanou učiteľkou matematiky.
Chcem sa ešte raz opýtať, či teda mám nárok na príplatok za profesijný rozvoj vo výške 12%, lebo v zamestnaní mi tvrdia, že na tento príplatok nemám nárok, len na preradenie do 7.platovej triedy.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
v súlade s § 14e ods. 1 pís. a) zákona č. 553/2003 Z. z. za rozširujúce štúdium patrí pedagogickému zamestnancovi príplatok za profesijný rozvoj vo výške 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený. Tento príplatok sa prizná po dobu siedmich rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Žiadne obmedzenia tu nie sú. Nemusíte ani učiť predmet, z ktorého ste vykonali rozširujúce štúdium. Priznáva sa bez obmedzení a hodnotení zamestnávateľom. Keďže ste boli nekvalifikovaná a doplnili ste si kvalifikáciu a predložili doklad o vykonaní rozširujúceho štúdia, zamestnávateľ je povinný prehodnotiť plnenie kvalifikačných predpokladov a zistí, že ste kvalifikovaná na vyučovanie matematiky a to od druhého dňa po absolvovaní rozširujúceho štúdia. Máte právny nárok na príplatok aj zvýšenie platovej triedy a nenechajte sa odradiť. Máme školskú inšpekciu aj regionálny úrad školskej správy, od ktorých prípadne vyžiadajte písomné stanovisko.

LubkaMickova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,

veľmi pekne poprosím o upresnenie, resp. výklad priznania príplatku v súlade s § 14e ods. 1 pís. a) zákona č. 553/2003 Z. z. za rozširujúce štúdium patrí pedagogickému zamestnancovi príplatok za profesijný rozvoj vo výške 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený. Vzťahuje sa tento príplatok aj na rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky ? Neviem sa totiž nikde dopátrať na aké rozširujúce štúdium sa vzťahuje ......Mám vyštudované predmety GEO - BIO a teraz v máji som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky.
Vopred Ďakujem veľmi pekne za pomoc.

Miriama1985
Rozširujúce štúdium

dobrý deň, ak Vám to neprekáža, môžem prosím vedieť kde ste absolvovali rozširujúce štúdium matematiky. Rozmýšľam, že ho absolvujem tiež, ale neviem sa rozhodnúť. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
za rozširujúce štúdium, ktoré bolo absolvované od 1. 9. 2019 sa priznáva príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. V § 64 ods. 2 písm. a) 1. bod je uvedené, že zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1 priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia okrem rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky pedagogického zamestnanca školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci,

LubkaMickova
Rozširujúce štúdium

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a Váš čas , hoci výsledok ma teda vôbec nepotešil :)

Ika6
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň, chcela by som sa uistiť, ako pokračovať, keď chcem učiť v MŠ. Mám vyštudovanú VŠ 2. stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra a geografia. Ak by som chcela pracovať v MŠ, stačilo by mi urobiť si rozširujúce štúdium v predprimárnej pedagogike? Avšak, momentálne sa takýto odbor nikde neotvára. Preto rozmýšľam, či by mi stačilo, dorobiť si externe strednú pedagogickú školu, keď vysokoškolský titul Mgr. už mám?

Ďakujem za odpoveď a prajem pekný zvyšok dňa.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
na to, aby ste boli kvalifikovaná učiteľka materskej školy je postačujúce aj učiteľstvo pre materské školy na strednej pedagogickej škole.

ive
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
prosím Vás, na základe absolvovania rozširujúceho štúdia učiteľstvo histórie, budem môcť podľa vyhl. 173/2023 od 1.9. kvalifikovane učiť aj Vlastivedu na I. stupni? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň,
plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posúdi zamestnávateľ, ktorý posúdi obsah získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.

ive
Rozširujúce štúdium učiteľst. histórie

Dobrý deň, ďakujem pekne za odpoveď, tomu rozumiem, zaujíma ma, či sa na tento prípad dá uplatniť bod č. 19, Oddiel II. Vyhlášky 173/2023, kde sa hovorí o kvalif. predpokladoch na vyučov. predmetu Vlastiveda. Nie je priamo podľa tohto bodu kvalifikovaný učiteľ dejepisu alebo geografie priamo kvalifikovaný aj na vlastivedu? Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium učiteľst. histórie

Dobrý deň,
vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, II. časť, 19. bod, ktorý máte pravdepodobne na mysli sú uvedené konkrétne vzdelania z III. časti vyhlášky. Keďže ste neuviedli vaše vzdelanie, iba rozširujúce štúdium, skutočne si to neviem domyslieť.

ive
Rozširujúce štúdium učiteľst. histórie

Dobrý deň, prepáčte, myslela som to tak, že spĺňam kvalifikačné predpoklady na výkon učiteľa, mám VŠ vzdelanie II. stupňa neučiteľský smer, plus mám DPŠ a či po dokončení RŠ učiteľstvo HIST, budem podľa Vyhlášky 173/2023 Z. z., príloha č. 1, II. časť, 19. bod kvalifikovaná aj na vlastivedu. Ďakujem pekne.