Testovanie 9 slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy

05.01.2017
Škola a rodina

Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. 

Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. 
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok). 9 2. 
Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety. 
Vo vybraných základných školách bude v období február a máj 2017 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9. Informácie o Testovaní 9-2017 sú zverejnené na www.nucem.sk. 
V roku 2016 sa na Testovaní 9, tzv. monitore, zúčastnilo viac ako 38.300 deviatakov. Pri teste z matematiky a vyučovacieho jazyka dosiahlo 1286 žiakov úspešnosť viac ako 90 percent, čo znamenalo, že boli prijatí na strednú školu bez skúšok. 
Na druhej strane testovanie ukázalo, že žiaci v 26 okresoch Slovenska dosiahli v testovaní z matematiky úspešnosť pod hranicou národného priemeru (52,8 %), pričom 11 z nich sú okresy označené ako najmenej rozvinuté okresy Slovenska. Výsledky Testovania 9 tak podľa ministerstva školstva potvrdili vzťah medzi socioekonomickou situáciou v regióne a úrovňou vedomostí žiakov. Z tejto kategórie sa vymykajú iba Sobrance, kde žiaci dosiahli v teste z matematiky úspešnosť 57,6 percenta. 

Zdroj: skolskyservis.teraz.sk


Pripravujete žiakov na TESTOVANIE 9 a hľadáte ideálneho pomocníka?

Pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky je určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ ako pomôcka na:

• precvičovanie čítania s porozumením,
• rozvíjanie matematického myslenia,
• overovanie matematických kompetencií,
• preverovanie úrovne získaných poznatkov z matematiky a geometrie,
• osvojenie si práce s formou a typmi úloh obdobnými s úlohami Testovania 9.

Na konci pracovného zošita je prehľadná tabuľka jednotiek a vzorcov ako pomôcka na uľahčenie a zefektívnenie riešenia jednotlivých testov na vyučovaní.

>> VIAC INFORMÁCIÍ TU <<

Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ ako pomôcka na:

• overenie úrovne čitateľských a jazykových kompetencií,
• precvičovanie schopnosti žiakov porozumieť a interpretovať rôzne druhy textov,
• zopakovanie učiva z jazykovej, slohovej a literárnej zložky SJL,
• zdokonalenie získaných teoretických vedomostí a interpretačných zručností,
• osvojenie si práce s formou a typmi úloh obdobnými s úlohami Testovania 9.

>> VIAC INFORMÁCIÍ TU <<

Prečo práve pracovné zošity TESTOVANIE 9?
Benefity pre učiteľov

Overená pomôcka pre učiteľa  LEPŠIE VÝSLEDKY V TESTOVANÍ
Autorský tím odborníkov  ZÁRUKA KVALITY
Bohatý zdroj testovacích úloh  VARIABILITA PRÁCE NA VYUČOVANÍ
Jednoduchá príprava na hodinu  ŠETRÍ VÁŠ ČAS
 Obsah v súlade so ŠVP pre ZŠ  ZOPAKOVANIE aj UPEVNENIE UČIVA

 

Benefity pre žiakov

 Kvalitná príprava, ktorá je zárukou úspechu na Testovaní  ZVYŠUJE ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV
 Úlohy zamerané na tie oblasti, ktoré robili žiakom najväčšie problémy  ELIMINUJE RIZIKÁ
 Moderné texty, s dôrazom na využívanie medzipredmetových vzťahov  PRINÁŠA TEXTY a ÚLOHY ZO ŽIVOTA
 Identická grafická úprava aj formulácia otázok ako v testoch v skutočnom Testovaní  PREDCHÁDZA STRESU z NEZNÁMEHO

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte