Tipy k technike rokovania

04.09.2009
Škola a rodina

Chystáte sa rokovať so zriaďovateľom, dodávateľom či iným partnerom školy o dôležitej veci? Ako postupovať pri rokovaní? Na čo všetko sa pripraviť?

Rokovaním nazývame prostriedok koordinácie záujmov dvoch alebo viacerých strán, zosúladenie viacerých cieľov do jedného, spoločného cieľa, ktorý sa stane spoločným záujmovým cieľom všetkých strán.

Rokovanie má zmysel len vtedy, keď sa dá očakávať, že výsledok poskytne jednotlivým stranám pri dosahovaní ich cieľov oveľa viac, ako by získali nerešpektovaním záujmov ostatných strán.

Rokovacia taktika je premyslený postup v rokovaní spojený s určením úloh zástupcov školy v priebehu rokovania, ktoré majú viesť k dosiahnutiu cieľa.

Čo je dôležité?

Určite si priority, t. j. poradie cieľov podľa miery ich dôležitosti pre vás, a k nim aj pádnu (presvedčivú) a podloženú argumentáciu. Je dobré, keď si v rámci príprav napíšete rokovací scenár a označíte argumenty, ktoré by ste mohli použiť. Tieto argumenty majú zohľadňovať aj záujmy druhej strany, ich pohľad na vaše snaženia a ciele, ktoré chcete dosiahnuť.

Keď počúvate, snažte sa z textu hovoriaceho zachytiť podstatu. Keď rozprávate, snažte sa povedať len dôležité informácie!

– Rozprávajte len po dôkladnej príprave! Obsah vášho príspevku si dobre premyslite a pripravte. Buďte aktívny, rozprávajte zrozumiteľne, uvádzajte dobré argumenty a príklady.
– Rozprávajte logicky, formulujte jasne, čo chcete povedať! Myšlienky by mali nasledovať v logickej postupnosti. Prejav uzavrite súhrnom alebo nastolením otázok, na ktoré chcete počuť odpovede.
– Nečítajte z papiera, ale keď chcete niečo zdôrazniť alebo presne podať, pokojne sa pozrite do svojich poznámok.
– Na nikoho neútočte, ale môžete stav vecí či situáciu kritizovať a kriticky hodnotiť, ba aj s nadsádzkou.

Ako viesť rokovanie?

– stručne informujte prítomných o cieľoch rokovania, podmienkach rokovania a aktuálnych rokovacích pravidlách (koľko času máte vyhradeného na stretnutie, v akom poradí prejdete jednotlivé body...),
– dajte zúčastneným stranám priestor na predloženie ich predstáv a požiadaviek (v tomto bode nepripúšťajte diskusiu, len krátke a stručné príspevky k téme a k predmetu rokovania),
– zhrňte priority a požiadavky a každému umožnite, aby jasne a stručne predstavil svoj postoj k predmetu rokovania,
– ponechajte čas na faktické poznámky, na hľadanie spoločného menovateľa,
– rovnako ponechajte dostatok času a priestoru na vypracovanie návrhov,
– prezentujte alternatívne riešenia, aby ste podporili kontinuitu rokovania,
– dbajte na slušnú kultúru diskusie, odmietajte osobné a urážlivé útoky zúčastnených,
– dbajte na rovnováhu rokovania a zachovanie dôstojnosti jeho účastníkov,
– nepúšťajte sa do principiálnych debát, ak to nie je predmetom rokovania,
– snažte sa, aby diskusia nevyústila do hádky.

Nenahraditeľným prvkom rokovania je pozornosť. Vyjadrenia a názory partnera nemusíte len pochopiť, ale je nevyhnutné všímať si aj jeho gestikuláciu, letmo „nadhodené“ vety a frázy, ktoré majú veľkú výpovednú hodnotu.

Viacero rád a tipov, ako viesť rokovanie či poradu úspešne, nájdete v našej publikácii Veľká kniha rétoriky.
Vybrané z článku Technika rokovania.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte