ZMOS presadil nezníženie normatívu na žiaka

14.12.2016
Škola a rodina

Združenie miest a obcí Slovenska sa zapojilo do pripomienkovania nariadenia vlády, ktoré okrem iného sledovalo zníženie normatívu na žiaka, ktorý do 15. 9. zameškal 60 a viac neospravedlnených hodín na 1% základného normatívu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Návrh nariadenia v bodoch 2 a 3 navrhovalo na žiaka, ktorý vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín do 15. septembra v príslušnom školskom roku prideliť normatív len vo výške 1%, čo by v priemere znamenalo cca 15 € na rok.

Podľa slov výkonného podpredsedu ZMOS Jozefa Turčányho: „ZMOS sa ako jediný subjekt v rámci medzirezortného pripomienkového konania zastal základných škôl a k navrhovanému ustanoveniu vzniesol zásadnú nesúhlasnú pripomienku. Takýto žiak totiž zostáva naďalej žiakom základnej školy, môže sa do procesu kedykoľvek vrátiť, základná škola nemôže na jeho miesto prijať ďalšieho žiaka a pritom základná škola musí urobiť veľa byrokratických úkonov, ako napr. iniciovať konanie vo veci určenia osobitného príjemcu prídavku na dieťa, priestupkové konanie vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky, vedenie triednej dokumentácie aj smerom k takémuto žiakovi a podobne.“

Riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS Zdenko Krajčír na margo pripravovanej zmeny okrem iného uviedol: „Navrhovanú zmenu sme nepovažovali za systémovú. Sme presvedčení, že systém by mal byť nastavený tak, aby sa mohol uplatňovať objektívne a nezávisle napríklad od zmien v kalendári. Ak by sa táto zmena napríklad mala uplatniť v tomto školskom roku 2016/2017, v ktorom sa vyučovanie začalo v pondelok 5. septembra a do 15. septembra ubehlo len 8 vyučovacích dní, tak ani jeden žiak základnej školy by svojou neospravedlnenou neprítomnosťou nenaplnil podmienku 60 neospravedlnených hodín ani vtedy, ak by každý vyučovací deň mal rozvrh 7 hodín. Samozrejme ak sa začne vyučovanie napríklad 2. septembra, potom môže byť zmena uplatnená.“

Združenie miest a obcí Slovenska vníma výsledok rokovaní ako úspešný, nakoľko základné školy nebudú trestané za to, čo nespôsobili a nebudú vystavené ďalšej byrokracii. Konštatoval Jozef Turčány po tom, čo rezort školstva konštatoval, že k návrhu zastavuje ďalší legislatívny proces. 

Zdroj: ZMOS

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte