Charakteristika platových tried pre školské stravovanie

Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

1. Úvod
Zamestnávatelia, ktorí pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa tohto zákona, určujú plat tejto skupine zamestnancov a posudzujú kvalifikačné predpoklady ustanovené na vykonávanie jednotlivých pracovných činností v súlade s uvedeným zákonom a v súlade s jeho vykonávacím predpisom, ktorým je nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme. 
 
Zamestnanci odmeňovaní podľa uvedeného zákona sa zaraďujú do platových tried podľa: 
- najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú majú vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve;
- kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. 
 
Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pracovných činností sú uvedené v prílohách č. 1 a č. 2 k tomuto zákonu v rámci charakteristík platových tried a pre jednotlivé pracovné činnosti taktiež v katalógoch pracovných činností. Tieto katalógy sú ustanovené nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.
 
Z uvedeného vyplýva, že zamestnanca treba najskôr zaradiť do príslušnej platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorú vykonáva, následne sa určí započítaná prax a v závislosti od jej dĺžky sa zaradí do jedného zo 14 platových stupňov. 
 
 
Zostávajúci časť tohto príspevku si môžete prečítať v publikácii Školská jedáleň, aktualizácia február 2024. 
 
Zdroj: Mgr. Ľudmila Očenášová