1 príspevok / 0 nový
Zuzana Haasová
Školský úrad

Dobrý deň,

poprosím o usmernenie a vysvetlenie vo veci preneseného výkonu štátnej správy.
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže (ďalej len „školský úrad“) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v školstve v zmysle zákona 596/2003 Z.z. zákon o štátnej a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V zriaďovateľskej pôsobnosti zamestnávateľa je 27 škôl predprimárneho vzdelávania (materské školy), s právnou subjektivitou 11 základných škôl, 1 centrum voľného času a 1 základná umelecká škola. Materské školy navštevuje 2147 detí. Základné školy navštevuje 5279 žiakov, centrum voľného času 1542 žiakov a základnú umeleckú školu 1553 žiakov.
Koľko zamestnancov môže zamestnávateľ zamestnať pri uvedených počtoch žiakov pre odborné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve?
Aké kvalifikačné predpoklady pri uvedenom zložení žiakov musia zamestnanci spĺňať?
Musí byť vedúci školského úradu, oddelenia školstva a mládeže byť jedným z uvedených zamestnancov?
Ako správne zaradiť zamestnancov v zmysle odborného zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy do platovej triedy a platového stupňa ?

Ďakujem za usmernenie a prajem pekný deň