SLOVENSKÝ JAZYK - ROZVOJ REČI - 1. ročník

Písmená h, ch, k, g.

Cieľ

 • Žiak pozná a používa správny názov problémových grafém.
 • Žiak spája písmená do slabík a slov.

Obsahový štandard

 • Precvičiť si zrozumiteľnú výslovnosť tlačených a písaných písmen. Precvičiť výslovnosť hlások a písmen v slovách.
 • Spájanie slabík do slov.
 • Tlačené a písané písmená abecedy.
 • Názvy písmen.
 • Slovo, slabika.

Výkonový štandard

 • Žiak spoznáva hlásku a písmeno v daných slovách, určuje počet písmen a hlások.
 • Žiak realizuje jazykovú analýzu slova.
 • Žiak ovláda tlačenú a písanú podobu abecedy.
 • Žiak vie správne pomenovať všetky písmená.
 • Žiak rozdeľuje slová na slabiky, zo slabík vie utvoriť slová.

Metodické pokyny 

 • Obrázky pomáhajú žiakovi vytvoriť si asociáciu na dané písmeno v prípade, že zabudne, ako sa písmeno volá.
 • Ak žiaci poznajú všetky písmená, môžu po splnení zadaných úloh dopísať aj všetky ostatné chýbajúce písmená.
 • Jednotlivé úrovne sú určené pre:
 1. žiakov, ktorí si osvojujú písmená, a tiež žiakov, ktorí sú na úrovni spájania písmen do slabík,
 2. žiakov, ktorí sú v technike čítania na úrovni slabikovania, prípadne plynulého slabikovania,
 3. žiakov, ktorí čítajú slová už plynulým slabikovaním,
 4. žiakov, ktorí čítajú už plynulým slabikovaním a vyžadujú si náročnejšie úlohy.
 • Slabiky v jednotlivých úlohách si môžu žiaci rozstrihať a skladať z nich ľubovoľné slová.

Stiahnite si dokument