5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
benna
Splnenie kvalifikačného predpokladu

Sme špeciálna škola, ktorá vzdeláva žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím.
Asistenta učiteľa, ktorý u nás pracuje od 1. septembra 2021 (jedná sa o jeho prvý pracovný pomer v špeciálnom školstve) by som chcela od 1. septembra 2022 preradiť na pozíciu učiteľa v triede pre žiakov s autizmom.
Asistent učiteľa má ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom programe pedagogika na PF UMB v Banskej Bystrici v roku 2010. V roku 2012 ukončil vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Univerzite Jana Amose Komenského v Prahe, študijný program špeciálna pedagogika a študijný odbor špeciálna pedagogika. Je možné, aby som ho od 1. septembra 2022 zaradila na pozíciu učiteľa v triede pre žiakov s autizmom s uplatnením § 83 zákona č. 138/2019 Z.z.. Ak áno, aké podmienky vzdelania musí splniť v určenej lehote § 83? (myslím, či mu stačí absolvovať DPŠ, aby mohol učiť, alebo potrebuje vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom smere).

Maria Pavlikova
Splnenie kvalifikačného predpokladu

V prvom rade Vám musí predložiť rozhodnutie MŠVVaŠ SR o rovnosti vzdelania získaného v zahraničí so vzdelaním v SR. Tam bude uvedené, či je kvalifikovaná učiteľka v špeciálnej škole. Podľa mňa nie je kvalifikovaná. Môžete uplatniť § 83 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. a doplniť si musí rozširujúce štúdium nejakého predmetu, ktorý sa na špeciálnej základnej škole učí. Podmienku získať aj DPŠ ste jej dali pri nástupe do zamestnania, tá pokračuje.

benna
Splnenie kvalifikačného prepokladu

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.
Zamestnanec má vydané rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní z MŠVVaŠ SR s tým, že diplom je uznaný za rovnocenný s diplomom získaným po ukončení VŠ stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v SR. Zároveň je na rozhodnutí uvedené, že spĺňa kvalifikačné podmienky, ktoré sa vyžadujú na výkon regulovaných povolaní v SR, ktorými sú:
školský špeciálny pedagóg,
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg.
Vo vyhláške č. 1/2020 Z.z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je požadované vzdelanie na učiteľa prvého stupňa ZŠ pre žiakov so ŠVVP - študijný odbor - učiteľstvo a pedagogické vedy - študijný program - zameraný na špeciálnu pedagogiku - kvalifikačné vzdelávanie - nevyžaduje sa, tak teraz som si nie istá, či daný zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa v triede pre žiakov so ŠVVP, alebo nie.
Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Splnenie kvalifikačného predpokladu

Váš zamestnanec spĺňa kvalifikačné podmienky, ktoré sa vyžadujú na výkon regulovaných povolaní v SR, ktorými sú:
školský špeciálny pedagóg,
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg. Nie je uvedené učiteľ v špeciálnej základnej škole. Takže ja nemením svoju predchádzajúcu odpoveď. Ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem.

benna
Splnenie kvalifikačného prepokladu

Ďakujem veľmi pekne.